OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie w warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń

RNP.6730.138.2018

Przemęt, dnia 25 stycznia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie w warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń, w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), pismem z dnia 21 stycznia 2019 r., Inwestor sprecyzował powierzchnię zabudowy dla planowanej inwestycji uwzględniając powierzchnię tarasów krytych zadaszeniem oraz podcieni, którą określił na 640 m2 .

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.01.2019
  • Nr aktu prawnego:
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 28.01.2019 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 29.01.2019, 14:36 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 120

Rejestr zmian