Wójt Gminy Przemęt ogłasza II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, położonej w obrębie wsi Biskupice 14

Wójt Gminy Przemęt

ogłasza

II Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, położonej w obrębie wsi Biskupice 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PO1E/00038276/3 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie. Działka sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów i budynków użytkami: grunty orne klasy R IIIb – 0,60 ha, R IVa – 1,11 ha,R V – 0,07 ha oraz grunty rolne zabudowane Br- RIIIa -0,22 ha w. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki określono kierunek – tereny zabudowy mieszanej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa, usługi)- jednostka bilansowa studium M oraz w części tereny rolnicze, łąki i pastwiska- jednostka bilansowa  studium R.

Na terenie nieruchomości pobudowany jest parterowy budynek z poddaszem użytkowym, mieszczący dawniej szkołę podstawową obecnie nieużytkowany oraz budynek stodoły. Budynek dawnej szkoły posiada 259,69 m 2 powierzchni użytkowej, powierzchnia zabudowy wynosi 220 m 2.  Wiek budynku – około 105 lat.
W budynku mieszczą się pomieszczenia użytkowane wcześniej jako sale lekcyjne, pomieszczenia biurowe, kuchnia i sanitariaty oraz kotłownia i magazyn opału. Ogrzewanie budynku centralne z kotłowni na paliwo stałe. Ogólny stan techniczny budynku średni wynikający z wieku budynku.  Otoczenie terenu  zabudowanego jest zagospodarowane: drzewa i krzewy ozdobne, utwardzone dojścia do budynku, urządzony trawnik.
Na tyłach zabudowań znajduje się trawiaste boisko sportowe. Pozostała część działki użytkowana jest rolniczo.  Nieruchomość wyposażona w energię elektryczną, wodę i kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie zostało opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej.  Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych  z ewidencji gruntów i budynków.  Gmina Przemęt nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne  różnice w powierzchni nieruchomości. Wszelkie pomiary i wskazanie granic nieruchomości nabywca może przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 305.000,00 zł,

Wadium wynosi 30.500,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r, poz.2174  ze zm.).

Dla przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 września 2018r. przetarg ustny ograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pok. nr 25 w dniu 20.03.2019r. o godz. 10.00   

 

 1. Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1405), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych – zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 cytowanej ustawy, nieruchomość będąca  przedmiotem przetargu stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być  wyłącznie rolnik indywidualny.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego  i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem przetargu będzie wchodzić w skład wspólności majątkowej  małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu:

Do udziału w przetargu mogą zostać zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 14.03.2019r.:

 • Złożą pisemne oświadczenie* o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu  wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia, potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 20 marca 2019r. – działka nr 126/1 w Biskupicach” w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w sekretariacie urzędu.
 • wpłacą wadium w PLN na konto Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto.

Do dnia 19.03.2019r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. urzędu.

 

 1. Dokumenty i oświadczenia* niezbędne przy zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu:
 • oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały- jako dowód potwierdzający zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,
 • oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109)
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 • potwierdzenie wniesienia wadium,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

 

 1. Pozostałe warunki przetargu:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Za termin wpłacenia ceny osiągniętej w przetargu przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionego powodu.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 11 lub pod nr tel. 65 615 69 73.

wzory oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 11.

Wójt Gminy Przemęt
/-/ Janusz Frąckowiak

 

 • Data ważności:20.03.2019
 • Osoba odpowiedzialna:Patrycja Śledź

Metryczka

wytworzono: 12.02.2019 przez: Patrycja Śledź
opublikowano: 12.02.2019, 12:43 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 130

Rejestr zmian