Sekretarz Gminy Przemęt

Do obowiązków należy:

 1. Koordynowanie prac w zakresie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego oraz innych aktów prawnych mających wpływ na organizację pracy.
 2. Zapewnienie właściwego schematu zatrudnienia i podziału stanowisk z optymalnym podziałem zadań w celu uzyskania maksymalnej efektywności pracy.
 3. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie oraz podejmowanie działań korygujących.
 4. Koordynowanie działalności Wydziałów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy.
 5. Realizowanie z upoważnienia Wójta polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
 6. Dekretowanie korespondencji wpływającej.
 7. Ogólna kontrola prawidłowego wykonywania przez pracowników czynności kancelaryjnych oraz przestrzeganie instrukcji w tym zakresie.
 8. Nadzorowanie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej.
 9. Kontrolowanie spraw związanych z rzetelnym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków.
 10. Kontrolowanie procedur tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych i druków w zakresie funkcjonowania oraz opracowywanie koncepcji ich zmian.
 11. Nadzorowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji kontroli zewnętrznych w Urzędzie.
 12. Współdziałanie z kierownikami Wydziałów w przygotowywaniu projektów opisów stanowisk pracy.
 13. Przygotowywanie projektów opisów stanowisk pracy dla samodzielnych stanowisk oraz kierowników Wydziałów.
 14. Koordynowanie spraw związanych z organizowaniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie oraz służby przygotowawczej.
 15. Inicjowanie szkoleń zmierzających do utrzymania lub podwyższenia efektywności pracy oraz innych form doskonalenia.
 16. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta z wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia.
 17. Przyjmowanie ślubowania od pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych.
 18. Udzielanie mediom informacji dotyczących bieżącej działalności Gminy, w tym Urzędu,
  w szczególności inicjowanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów z mediami.
 19. Kierowanie pracą podległych pracowników Wydziału Organizacyjnego, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 07:58 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 15.10.2019, 15:06 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 308

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.10.2019, 15:06 przez: Liwia Sterna Grzegorz Aryż
uaktualniono: 23.07.2019, 11:33 przez: Liwia Sterna Grzegorz Aryż
uaktualniono: 30.05.2019, 12:38 przez: Liwia Sterna Grzegorz Aryż
uaktualniono: 18.04.2019, 14:58 przez: Liwia Sterna Grzegorz Aryż
uaktualniono: 19.02.2019, 08:19 przez: Joanna Skrzypczak Grzegorz Aryż
utworzono: 19.02.2019, 07:58 przez: Joanna Skrzypczak Grzegorz Aryż