OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Starkowo wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w obrębie Starkowo”.

Nasz znak: RN.6733.2.2019                                                                                                                                                                                                                                         Przemęt, dnia 20 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Starkowo wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w obrębie Starkowo”.
Ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w wyżej wymienionej sprawie można zapoznać się w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Wnioski i uwagi w poniższej sprawie można składać osobiście w Urzędzie Gminy Przemęt, lub listownie na adres urzędu w ciągu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Data wywieszenia………………………………….

Data zdjęcia ……………………………………….

………………………………..……………………

Podpis i pieczątka

 

Przygotowała:
Edyta Przydróżna
Tel. 65 615 69 72 pok.12

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6733.2.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 20.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 22.03.2019, 07:47 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian