RS.X UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RS.X UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
  W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT

 • Dodatkowe informacje:

  Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz wnosi opłatę skarbową 17 zł.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel lub użytkownik wieczysty lub osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.  

 • Opłaty:

  17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 (zał: cz. IV) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przemęt
  – BS Wschowa O/Przemęt 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje.

 • Podstawa prawna:

  Uchwała nr 455/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt,
   Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do Wójta Gminy Przemęt o udzielenie dotacji celowej na udzielenie dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Przemęt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz obowiązującej Uchwały Rady Gminy Przemęt  w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt,
   • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po dokonaniu przez komisję kwalifikacji źródła ciepła do wymiany celem będzie podpisanie umowy o udzielenie dotacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania przenoszenia danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych niezbędnych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i udzielenia dotacji.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Przemęt, który powinien zawierać:

  • Dane wnioskodawcy – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/ siedziby przedsiębiorcy, telefon kontaktowy, NIP (jeśli wnioskodawcą jest firma),
  • Określenie inwestycji, która ma zostać dofinansowana dotacją celową na podstawie warunków określonych w uchwale nr 455/2022 z dnia 29.12.2022r.,
  • Szczegółowe określenie miejsca inwestycji poprzez podanie numeru działki, obrębu, adresu nieruchomości, wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości na którym jest przeprowadzona inwestycja,
  • Informacja czy planowana inwestycja jest związana z rozbudową, przebudową i istniejącym budynku, jeśli tak to krótki opis planowanych prac.

  2. Załączniki do wniosku

  • Kopia zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę dla wnioskowanej inwestycji, o ile jest to wymagane, wraz z dokumentacją techniczną do wglądu;
  • Zgoda właściciela lokalu/budynku mieszkalnego na wykonanie inwestycji przez Wnioskodawcę lub tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego,
  • Oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT,
  • Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Przemęt,
  • Decyzję na budowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku ze zbiornika naziemnego na gaz płynny w przypadku, gdy wymiana pieca lub kotła dotyczy wymiany na nowy kocioł centralnego ogrzewania w budynku zasilanym gazem płynnym (ciekłym),
  • Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone w odpowiednich rozporządzeniach: w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) lub rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalności w sektorze rolnym lub w zakresie rybołówstwa.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział RS pok. nr 3, tel. 65 615 69 88

 • Termin załatwienia sprawy:

  Rozpatrywanie wniosków odbywa się w kolejności złożenia kompletnego wniosku, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Wnioski o  udzielenie dotacji można składać do 30.04.2023 r. 

 • Sposób doreczenia:

   

  • Osobiście lub przez pełnomocnika  w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt.
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • ePUAP – KATALOG SPRAW w przypadku posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego 
 • Data i numer aktualizacji:

  26 stycznia 2023 r., K-2

 • Druk/wniosek:

  WNIOSEK DO WÓJTA GMINY PRZEMĘT O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT

Załączniki

10 DRUK WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

Metryczka

wytworzono: 31.01.2023 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 09.04.2019, 15:07 przez: Izabela Litkowska
zmodyfikowano: 31.01.2023, 14:06 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 230

Rejestr zmian