RN.XVII UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RN.XVII UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
  W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Właściciel lub użytkownik wieczysty, osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości.

 • Opłaty:

  Brak opłat.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie dotyczy.

 • Podstawa prawna:
  • Uchwała Nr LV/370/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt.
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzą[email protected], 65 549 60 71,
  65 615 69 49.

  2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66,
  adres e-mail: [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym we wniosku. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.

  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.

  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

17 DRUK UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY PRZEMĘT

Metryczka

wytworzono: 29.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 09.04.2019, 15:07 przez: Izabela Litkowska
zmodyfikowano: 02.01.2020, 13:16 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 219

Rejestr zmian