SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 • Dodatkowe informacje:

  Potrzeba uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

 • Kto może załatwić sprawę:

  Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

  1.    W zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

  a)    organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

  b)    sądy

  2.    inne podmioty – jeżeli:

  a)    wykażą w tym interes prawny, lub

  b)    wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

 • Opłaty:
  • 31 zł – za udzielenie jednostkowych danych,
  • 17 zł – od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt.

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 poz. 671 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604),
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319).
 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą
  z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  1.  Administratorami są:

  – Wójt Gmina Przemęt, mający siedzibę w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 8 (64-234) w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ udostępniający dokumentację związaną z dowodem osobistym.

  –  Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

   – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

  2. Z administratorem – Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora

  Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Adres e-mail: [email protected]

  Numer telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Administrator – Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez:

  adres e-mail [email protected]

  numer telefonu: 728706901, 667941610,

  pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

  Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  ·         uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

  5. W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

  6. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

  Dokumentacja przechowywana będzie przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

  8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  Telefon: 22 531 03 00

  9. Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

  –        organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,

  –        ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

  10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych,
  2. dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby,
  3. dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów),
  4. do wglądu dowód osobisty.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 6, tel. 65 615 69 70 lub 65 549 60 71 wew. 45

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie po złożeniu wypełnionego formularza, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście,
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
  3. drogą elektroniczną przy pomocy profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-9

 • Druk/wniosek:

  Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Załączniki

Wniosek O Udostępnianie Danych W Trybie Jednostkowym Z Rejestru Dowodów Osobistych

Metryczka

wytworzono: 21.03.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 10.04.2019, 14:57 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 06.02.2024, 12:39 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 116

Rejestr zmian

uaktualniono: 06.02.2024, 12:39 przez: Irena Mikołajczak SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 10.07.2023, 12:56 przez: Irena Mikołajczak SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 17.03.2023, 11:17 przez: Irena Mikołajczak SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 24.08.2022, 14:44 przez: Irena Mikołajczak SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 30.04.2021, 12:33 przez: Leszek Anglart SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 01.02.2021, 15:10 przez: Leszek Anglart SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 17.12.2020, 10:35 przez: Leszek Anglart SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
uaktualniono: 17.03.2020, 08:39 przez: Irena Mikołajczak SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
utworzono: 10.04.2019, 14:57 przez: Irena Mikołajczak SO.V UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH