USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.VIII Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Spadkodawca

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  – 22 zł –  za sporządzenie testamentu.

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie występuje

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania czynności administracyjnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne i klienci w administracji uczestniczący przy realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o sporządzenie  protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
  2. Do  wglądu: dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu  testamentu
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urząd Stanu Cywilnego – pokój nr 5, tel. 656156968

 • Termin załatwienia sprawy:

  Niezwłocznie

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

  Usc.8

Załączniki

Usc.8

Metryczka

wytworzono: 15.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 15.04.2019, 15:05 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 08:12 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 85

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 08:12 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 13.10.2023, 08:15 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 13.10.2023, 07:59 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 06.07.2023, 07:56 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 17.03.2023, 10:52 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 15.07.2022, 11:16 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 23.12.2021, 08:29 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 30.04.2021, 08:37 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 16.12.2020, 13:42 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 28.07.2020, 11:12 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 22.01.2020, 12:10 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 29.04.2019, 10:52 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 24.04.2019, 12:44 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
uaktualniono: 15.04.2019, 15:08 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY
utworzono: 15.04.2019, 15:05 przez: Leszek Anglart USC.VIII SPORZĄDZENIE PROTOKOŁU ZAWIERAJĄCEGO OSTATNIĄ WOLĘ SPADKODAWCY