OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY

 • Dodatkowe informacje:

  Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

 • Kto może załatwić sprawę:
  • Pracownik lub osoba upoważniona przez pracownika na piśmie.
  • Małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób- inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika
 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  • art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862)
 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected]

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1)przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie świadectwa pracy/odpisu świadectwa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 126 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  a) Prawo żądania dostępu do danych

  b) Prawo żądania sprostowania danych

  c) Prawo żądania usunięcia danych

  d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

OR.III Wniosek

Metryczka

wytworzono: 18.04.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.04.2019, 13:56 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 30.04.2021, 10:47 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 125

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.04.2021, 10:47 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY
uaktualniono: 22.07.2020, 15:32 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY
uaktualniono: 11.02.2020, 10:38 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY
uaktualniono: 13.06.2019, 10:53 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY
uaktualniono: 13.06.2019, 10:52 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY
uaktualniono: 29.04.2019, 12:10 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY
utworzono: 18.04.2019, 13:56 przez: Liwia Sterna OR.III UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY/ODPISU ŚWIADECTWA PRACY