OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 • Dodatkowe informacje:

  Warunki ponownego wykorzystywania mogą dotyczyć:

  1)obowiązku poinformowania o:

  -źródle,

  – czasie wytworzenia

  – pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;

  2)obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

  3)zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

   

  Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 • Opłaty:

  Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

  Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

   

  Wnioskodawca może dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy Gminy Przemęt, określając przedmiot opłaty.

  Numer rachunku bankowego Gminy Przemęt wskazany jest w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie.

 • Tryb odwoławczy:

  Odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz umorzenie postępowania w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego następują zawsze w drodze decyzji.

  W przypadku decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
  Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań), za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji sektora publicznego.

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446)

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  1. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected].
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
   z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

Wniosek Or.2

Metryczka

wytworzono: 02.08.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 24.04.2019, 13:15 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 28.02.2020, 13:00 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 189

Rejestr zmian

uaktualniono: 28.02.2020, 13:00 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
uaktualniono: 02.08.2019, 11:36 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
uaktualniono: 02.08.2019, 11:16 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
utworzono: 24.04.2019, 13:15 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.II: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego