OP.IV UMIESZCZENIE W WYKAZIE KĄPIELISK LUB MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu
 • Przedmiot sprawy:

  Umieszczenie w wykazie kąpielisk lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

   

  • Właściciel,
  • Zarządca,
  • Pełnomocnik,
  • Dzierżawca Obiektu
 • Opłaty:

  Nie dotyczy

 • Tryb odwoławczy:

  Brak

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) – Dział II Rozdział 2 Wody wykorzystywane do kąpieli

 • Klauzula informacyjna:

  1.Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.

  2.Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], lub telefonicznie pod numerem tel.
  728-706-901, 667-941-610

  3.Cele przetwarzania i podstawa prawna:

  1) )przyjęcie rozpatrzenie wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

  2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  1. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty,
   z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  3. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   a) Prawo żądania dostępu do danych
   b) Prawo żądania sprostowania danych
   c) Prawo żądania usunięcia danych
   d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk  wraz
  z załącznikami:

  1. kopię zgłoszenia wodnoprawnego zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ;
  2. zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu (art. 423 ust. 9 w/w ustawy);
  3. aktualny profil wody w kąpielisku;
  4. status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego;
  5. ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska;
  6. udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieliska;
  7. zgodę właściciela wód;  zgodę właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska na utworzenie kąpieliska.

  Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wraz
  z załącznikami:

  1. zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;
  2. informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo kąpielisko;
  3. uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu,  pokój nr 10, tel. 65 615 69 65

 • Termin załatwienia sprawy:
  1. Kąpielisko – wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Przemęt do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte.
  2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – wniosek należy złożyć do Wójta Gminy Przemęt w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • Sposób doreczenia:
  • Osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,
  • Za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Druk/wniosek:

  op.4.1 Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Przemęt

  op.4.2 Wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 r.     K – 6

Załączniki

Op.4.1 Wniosek O Umieszczenie W Wykazie Kąpielisk Na Terenie Gminy Przemęt
Op.4.2 Wniosek O Wyrażenie Zgody Na Utworzenie Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego Do Kąpieli

Metryczka

wytworzono: 05.12.2022 przez: Julia Michalewicz
opublikowano: 30.05.2019, 14:40 przez: Joanna Karkowska
zmodyfikowano: 16.02.2024, 13:38 przez: Klaudia Taczkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 144

Rejestr zmian