Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23 lipca 2019r. decyzji nr 151/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku letniskowego nr 20 o taras drewniany, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń

RNP.6730.78.2019                                                                                                                                                                                                                                                               Przemęt, dnia 22 lipca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku letniskowego nr 20 o taras drewniany, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń, w dniu 23 lipca 2019 roku została wydana decyzja nr 151/2019 o warunkach zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacja sprawy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

 

Przygotowała:
Małgorzata Kurzawa
tel. 656156972, pokój nr 12

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):23.07.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6730.78.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 23.07.2019 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 23.07.2019, 14:36 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 23.07.2019, 14:41 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 24

Rejestr zmian