ZARZĄDZENIE NR 29.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

OR.120.29.2019                                                                                                                                                                                                                                                                      Przemęt, 2019-09-19

  

ZARZĄDZENIE NR 29.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 19 września 2019 r.

 

 

w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania  spisu wyborców do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309 i 1696 ), art. 26 § 10 i 11  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684, 1504) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców ( Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727 ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Arletę Thiel – inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania, aktualizacji i podpisywania spisu wyborców w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przygotowała:

Arleta Thiel

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):19.09.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.29.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.29.2019

Metryczka

wytworzono: 19.09.2019 przez: Arleta Thiel
opublikowano: 20.09.2019, 09:21 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 39

Rejestr zmian