USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Rozwoju Gminy
 • Przedmiot sprawy:

  PROCEDURA RI.II – USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM

 • Dodatkowe informacje:

  Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu budowlanego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza, w drodze administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalanej zgodnie z wyżej podanymi zasadami.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każda osoba fizyczna lub prawna

 • Opłaty:

  1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2, stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa drogowego. Opłata ta wynosi:
  • 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 chodnika i pozostałych elementów pasa drogowego;
  • 4,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 jezdni do 50 % szerokości;
  • 6,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 zajęcia jezdni do 100 % szerokości.
  2. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 3,00 zł.
  3. Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
  4. Za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia lub obiektu budowlanego przez okres krótszy niż 24 godziny, ustala się stawki opłat jak za 1 dzień.
  5. Wyliczoną opłatę za zajęcie pasa drogowego należy wpłacić na rachunek Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie
  nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038
  6. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenia dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

 • Tryb odwoławczy:

  14 dni od daty doręczenia decyzji można złożyć odwołanie, które zaadresować na: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul. Słowiańska 54 kod pocztowy: 64-100, składając w Urzędzie Gminy Przemęt

 • Podstawa prawna:

  • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2023 r., poz. 645 t. j.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 t. j.).
  • Uchwała Rady Gminy Przemęt Nr 147/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe [email protected], 65 549 60 71, 65 625 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] oraz nr telefonów 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania i podstawa prawna:
  • Przyjęcie i realizacja wniosku oraz wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogi gminnej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj: przetwarzanie jest niezbędne wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.:
  • Art. 40 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  • Uchwała Rady Gminy Przemęt Nr 147/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt – 5 lat
  5. Odbiorcy danych:
  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
  • Prawo żądania dostępu do danych
  • Prawo żądania sprostowania danych
  • Prawo żądania usunięcia danych
  • Prawo żądania ograniczania przetwarzania
  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa

  7. Obowiązek podania danych: Podane przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej. Podawanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: W przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (druk ri.2) w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, należy złożyć zarządcy drogi przed planowanym terminem umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
  Do wniosku należy dołączyć:
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej tablicy reklamowej,

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Rozwoju Gminy
  Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg
  ul. Jagiellońska 8 pok. nr 16, tel. 65 6156952

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

 • Sposób doreczenia:

  • Osobiście
  • Przez Pełnomocnika
  • Pocztą tradycyjną
  • EPUAP
  • E-mail

 • Druk/wniosek:

  ri.2 Wniosek o umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym

 • Data i numer aktualizacji:

  Data i numer aktualizacji: 01.02.2024 r.

  K-10

Załączniki

ri.2 Wniosek o umieszczenie tablicy reklamowej w pasie drogowym

Metryczka

wytworzono: 03.07.2023 przez: WÓJT GMINY PRZEMĘT
opublikowano: 25.10.2019, 14:29 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 05.02.2024, 13:46 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 138

Rejestr zmian

uaktualniono: 05.02.2024, 13:46 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
uaktualniono: 11.07.2023, 13:36 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
uaktualniono: 09.12.2022, 10:27 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
uaktualniono: 22.08.2022, 10:26 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
uaktualniono: 24.05.2021, 13:58 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
uaktualniono: 02.04.2021, 09:35 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
uaktualniono: 22.01.2021, 08:22 przez: Joanna Skrzypczak USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM
utworzono: 25.10.2019, 14:29 przez: Jakub Górny USTAWIENIE TABLICY REKLAMOWEJ W PASIE DROGOWYM