OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji nr 232/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego całorocznego, garażu dwustanowiskowego lub wiaty garażowej dwustanowiskowej, ujęcia własnego – studni oraz zbiornika bezodpływowego na działce nr 593, obręb Wieleń.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego całorocznego, garażu dwustanowiskowego lub wiaty garażowej dwustanowiskowej, ujęcia własnego – studni oraz zbiornika bezodpływowego na  działce nr 593 obręb Wieleń, gmina Przemęt, w dniu 5 listopada 2019 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Przemęt Nr 232/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla wyżej wymienionej inwestycji.

Z treścią decyzji w niniejszej  sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna ( art.127a KPA).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):06.11.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6730.41.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RNP.6730.41.2019

Metryczka

wytworzono: 06.11.2019 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 08.11.2019, 07:53 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian