Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące uzupełnienia wniosku dla RDOŚ w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR. I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR. I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 26 maja 2020 r. Wójt Gminy Przemęt w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (z dnia 19 maja 2020 r.) przedstawił faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie terenów sąsiadujących z terenem inwestycji wraz z załącznikami graficznymi wskazującymi najbliższą zabudowę podlegającą ochronie akustycznej. Powyższe informacje były niezbędne w celu dokonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I” na klimat akustyczny środowiska.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. w  godz.
od 7:30-15:30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Kaszczor, w których jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.05.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.4.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

RN.6220.4.2020 Obwieszczenie O Uzupełnieniu Wniosku Dla RDOŚ 2020.05.26
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Uzupełnieniu Wniosku Dla RDOŚ RN.6220.4.2020

Metryczka

wytworzono: 26.05.2020 przez: Izabela Czeszyńska
opublikowano: 26.05.2020, 15:30 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian