Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42 obręb Górsko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66, art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

      Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.  Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.06.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.6.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Postanowienia RN.6220.6.2020 WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Postanowienia RN.6220.6.2020

Metryczka

wytworzono: 30.06.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 01.07.2020, 12:30 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 6

Rejestr zmian