Ogłoszenie Wójta Gminy Przemęt o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Przemęt ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Przemęt

 1. Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego:
L.p. Numer Księgi Wieczystej Położenie nieruchomości Numer działki Pow.     w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium)* oraz sposób jej zagospodarowania Wyjściowa stawka czynszu dzierżaw-nego

– w q żyta

 

 

Okres dzierżawy

Termin wpłaty czynszu

dzierżawnego

 

 

Wysokość wadium

1. PO1E/00047437/6 Biskupice 62 1,1240 rola w kl. IIIa- 0,6330 ha

rola w kl. IIIb – 0,4910 ha

brak MPZP, w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 15,65 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

 

100 zł

2. PO1E/00044757/4 Kaszczor 433 0,72 łąka w kl. IV – 0,72 ha brak MPZP, w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 10,02 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

100 zł
3. PO1E/00040587/3 Nowa Wieś 644/5 cz. 0,35 rola w kl. V – 0,23 ha

rola w kl. VI – 0,12 ha

brak MPZP, w studium jako grunty leśne (ZL), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 4,87 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

50 zł
4. PO1E/00045854/1 Nowa Wieś 63 1,00 rola w kl. V – 0,47 ha

łąka w kl. IV – 0,47 ha

łąka w kl. V – 0,06 ha

w części objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Południowego Kanału Obry (Uchwała Nr XLIII/279/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 września 2017 r.) z przeznaczeniem na tereny wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni krajobrazowej (WS/ZK), w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 13,92 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

100 zł
5. PO1E/00040587/3 Nowa Wieś 64 1,51 rola w kl. V – 0,77 ha

łąka w kl. IV – 0,74 ha

w części objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Południowego Kanału Obry (Uchwała Nr XLIII/279/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 września 2017 r.) z przeznaczeniem na tereny wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni krajobrazowej (WS/ZK), w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 21,02 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

100 zł
6. PO1E/00039717/4 Nowa Wieś 65 2,00 rola w kl. V – 0,31 ha

łąka w kl. IV – 1,39 ha

łąka w kl. V – 0,30 ha

w części objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Południowego Kanału Obry (Uchwała Nr XLIII/279/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 20 września 2017 r.) z przeznaczeniem na tereny wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni krajobrazowej (WS/ZK), w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 27,84 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

100 zł
7. PO1E/00055394/1 Nowa Wieś 415 1,61 rola w kl. V – 0,27 ha

rola w kl. VI – 1,34 ha

brak MPZP, w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 22,41 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

100 zł
8. PO1E/00040587/3 Nowa Wieś 670/1 0,4460 rola w kl. V – 0,1860 ha

rola w kl.VI – 0,26 ha

brak MPZP, w studium jako tereny rolnicze, łąki, pastwiska (R), nieruchomość wydzierżawiana jako grunt  rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej 6,21 q od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż po 1 września br.) do 31 sierpnia 2030 roku do dnia
1 września

każdego roku

50 zł

 

*   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 2016r.

 1. Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: opłaty za dzierżawę będą corocznie aktualizowane zgodnie z wartością 1 q żyta przyjętą do podatku rolnego na dany rok, podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy lub zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przemęt w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego (w przypadku podjęcia takiej uchwały).
 1. UWAGA:

– Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic staraniem i na koszt  dzierżawcy. Urząd Gminy nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

– Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela nieruchomości (np. podatek rolny, opłata melioracyjna).

 1. Termin i miejsce przetargu: 30 września 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25

– część jawna przetargu o godz. 1000,

– część niejawna przetargu o godz.1045.

 1. Udział w przetargu:
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konkretną działkę
  , w podanej wysokości. Wadium – osobno dla każdej nieruchomości, należy wpłacić w PLN   na konto Gminy Przemęt BS Wschowa Oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 do dnia 24 września 2020r. (włącznie).
 2. Oferty przetargowe na wyżej wymienione nieruchomości należy składać do dnia 24 września 2020r. (włącznie) w Biurze Obsługo Klienta Urzędu Gminy Przemęt pok. nr 15, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych – oferta przetargowa”.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2) datę sporządzenia oferty,

3) nr działki oraz miejscowość w której położona jest działka na którą składa się ofertę,

4) proponowany czynsz dzierżawny, w wysokości nie niższej niż czynsz wywoławczy wyrażony w q żyta,
5) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
6) dowód wpłaty wadium.

 1. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana stawka czynszu wyrażona w q żyta.
 2. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Ponadto oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu oraz o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 3. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej 3 dnia po zakończeniu przetargu, na podany przez uczestnika rachunek bankowy. W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od podpisania  umowy wpłacone wadium przechodzić będzie na własność organizatora przetargu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, pok. nr 13 lub pod nr  telefonu 65 6156971.

 

 

 

 

 • Data ważności:30.09.2020
 • Osoba odpowiedzialna:Tomasz Konieczny

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu

Metryczka

wytworzono: 28.08.2020 przez: Tomasz Konieczny
opublikowano: 28.08.2020, 12:15 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 235

Rejestr zmian