Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kaszczor KR. IV w granicach części działki ewidencyjnej nr 727 o powierzchni 1.84 ha, w miejscowości Kaszczor

 

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 2 września 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kaszczor KR. IV w granicach części działki ewidencyjnej nr 727 o powierzchni 1.84 ha, w miejscowości Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją w sprawie, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 11, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaszczor oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):07.09.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.9.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Decyzji O środowiskowych Uwarunkowaniach RN.6220.9.2020
Komunikat Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Decyzji O środowiskowych Uwarunkwoaniach RN.6220.9.2020 WCAG

Metryczka

wytworzono: 08.09.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 08.09.2020, 11:26 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 7

Rejestr zmian