Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 7 maja 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wnioskodawca pismem z dnia 28.02.2022 r. zwrócił się do regionalnego dyrektora o przedłużenie terminu na dostarczenie uzupełnienia raportu. Jednocześnie informuję, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r.  znak: PO.RZŚ.4360.102.2021.2022.AO Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu uzgodnił przedsięwzięcie.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń wsi Solec.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.03.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.18.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Termin RS.6220.18.2021
Obwieszczenie Termin 6 WCAG

Metryczka

wytworzono: 04.03.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 04.03.2022, 12:22 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 39

Rejestr zmian