SO.XXV WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH, ZINWENTARYZOWANYCH ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Przedmiot sprawy:

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 • Dodatkowe informacje:
 • Kto może załatwić sprawę:

  Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Opłaty:

   Opłatę wnosi się na rachunek Gminy Przemęt nr 83 8669 0001 0042 0000 0038
  przed  wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • za napoje alkoholowe do 4,5 % alkoholu oraz piwo – 1,4 %
  • za napoje alkoholowe od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)– 1,4 %
  • za napoje alkoholowe powyżej 18 % – 2,7 %
 • Tryb odwoławczy:

  Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie  za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni
  od daty jej doręczenia stronie.

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 ),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2023 r. , poz. 775 z późn. zm. ),
 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje: 
         1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe:                                       urzą[email protected], nr telefonu 65 615 69 49.
        2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 728706901, 667941610, adres e-mail: [email protected].

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania

  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

   

 • Wymagane dokumenty:

  1.Wypełniony wniosek.

  2. Protokół inwentaryzacyjny -oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

  3.Do wglądu dowód osobisty.

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  – pokój nr 6, 
  tel.65 615 69 70

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni

 • Sposób doreczenia:

   

  1. Osobiście,
  2. Korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01 K-5

 • Druk/wniosek:

  so.25

Załączniki

SO. XXV Wniosek O Wydanie Zezwolenia Na Wyprzedaż Posiadanych, Zinwenteryzowanych Zapasów Napojów Alkoholowych

Metryczka

wytworzono: 30.05.2022 przez: Natalia Chomska
opublikowano: 30.05.2022, 13:09 przez: Natalia Chomska
zmodyfikowano: 05.02.2024, 11:13 przez: Natalia Chomska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 36

Rejestr zmian