Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt.

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie komunikatu na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaszczor oraz Mochy.

W dniu 29 czerwca 2022 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.06.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.22.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat O Wydanej Decyzji WCAG
Komunikat O Wydanej Decyzji Skan
Decyzja RS.6220.22.2022 Skan.anonymised

Metryczka

wytworzono: 27.06.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 30.06.2022, 13:30 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian