Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30.

W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8 lipca 2022 r. znak: WOO-IV.4220.2004.2021.DG.3 (data wpływu: 11.07.2022 r.) oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 lipca 2022 r. znak: WR.ZZŚ.435.446.2021.MLW, RKW-2022-2204 (data wpływu: 15.07.2022 r.), w których organy wskazały brak konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

             Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń wsi Górsko.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.07.2022
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.30.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zawiadomienie Przed Wydaniem Decyzji WCAG
Zawiadomienie Przed Decyzją Skan

Metryczka

wytworzono: 20.07.2022 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 21.07.2022, 11:23 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 46

Rejestr zmian