Obwieszczenie z informacją do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt – przekazanie projektu decyzji do uzgodnień

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr 94/31 obręb Bucz, gmina Przemęt w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 6 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), pismem z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: PN.6730.197.2022, projekt decyzji został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Zielonej Górze oraz Starosty Wolsztyńskiego celem uzgodnienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie:

https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/?temat=&dotyczy=25&kadencja=&rodzaj=71

&nr_aktu=&status=&data_podjecia_od=&data_podjecia_do=&sortby=data_dodania&sort=DESC&search=Zastosuj oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz wsi Bucz.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2022
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):25.08.2022
  • Nr aktu prawnego:PN.6730.197.2022
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Załączniki

Obwieszczenie - przekazanie do uzgodnień
Obwieszczenie - przekazanie do uzgodnień wersja WCAG

Metryczka

wytworzono: 25.08.2022 przez: Sylwia Kurpisz
opublikowano: 25.08.2022, 13:34 przez: Sylwia Kurpisz
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 15

Rejestr zmian