Zarządzenie nr 70.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 13 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.

OR.0050.70.2021                                                                                                                                                                                                                                                                 Przemęt, 13.09 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 70.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 13 września 2021 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ), oraz § 3 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 8.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych wprowadza się następujące zmiany:

  1. W załączniku nr 1 Kalkulacja czynszu najmu dla poszczególnych sal wiejskich ust. 2 Kalkulacja opłat eksploatacyjnych na podstawie obowiązujących stawek za poszczególne media określonych przez dostawców mediów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Finansów i Budżetu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała: Katarzyna Rosolska

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   do Zarządzenia nr 70.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Przemęt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 13 września 2021 roku

 

  1. Kalkulacja opłat eksploatacyjnych na podstawie obowiązujących stawek za poszczególne media określonych przez dostawców mediów.

 

rodzaj kosztów: stawka jednostka miary
Energia elektryczna 1,10 zł 1 kW
Woda 3,88 zł 1 m3
Ścieki (wywożone wozem asenizacyjnym) 10,00 zł 1 m3
Ścieki (kanalizacja sanitarna) 10,16 zł 1 m3
Odpady komunalne  

12,60 zł

(1 pojemnik o pojemności 120l do odpadów zmieszanych

i 1 worek 120l do plastiku)

 

Ogrzewanie olejowe/węglowe według ceny zakupu 1l/1kg
Ogrzewanie sali wiejskiej

w miejscowości Bucz

125,13 zł  za 1 dobę

 

Ogrzewanie sali wiejskiej

w miejscowości Mochy

124,54 zł – duża sala

50,90 zł – mała sala

  za 1 dobę

 

 

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Nieobowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.09.2021
  • Nr aktu prawnego:70.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Budżet Gminy

Załączniki

Zarządzenie Nr 70.2021 Z Dnia 13.09.2021r
Zarządzenie Nr 70.2021 Z Dnia 13.09.2021r

Metryczka

wytworzono: 13.09.2021 przez: Katarzyna Rosolska
opublikowano: 21.10.2022, 10:43 przez: Alicja Bauta
zmodyfikowano: 21.10.2022, 11:57 przez: Alicja Bauta
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 22

Rejestr zmian