Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań organizowanych przez Koło Łowieckie nr 37 “KACZOR”

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Przemęt na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) w związku z zawiadomieniem Koła Łowieckiego nr 37 „KACZOR” w Rakoniewicach, podaje do publicznej wiadomości informację o terminach polowań zbiorowych (na zwierzynę grubą, lisy).

Polowania planowane są w dniach:

– 4, 11, 18 grudnia 2022 roku,

– 8, 15 stycznia 2022 roku.

Na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 357 i 350 – Leśnictwo Solec, Dąbrowa, Rakoniewice. Zbiórka: „Obelisk- Torfowiska”- godz. 8.00.

Jednocześnie informuje, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Przemęt. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było- numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawce lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza lub zarządcę gruntów sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.przemet.com.

 

 

Załączniki

Obwieszczenie Polowanie Skan
Obwieszczenie Polowania WCAG

Metryczka

wytworzono: 01.12.2022 przez: Julia Przydróżna
opublikowano: 01.12.2022, 10:50 przez: Julia Przydróżna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2

Rejestr zmian