FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Podatkowy
 • Przedmiot sprawy:
  PROCEDURA: FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE
 • Wymagane dokumenty:
  1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego:
  • wypełniona informacja o gruntach IR-1
  • do wglądu: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa dzierżawy)
  1. W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego:
  • wypełniona informacja o gruntach IR-1
  • do wglądu: dokument potwierdzający przeniesienie własności (akt notarialny, postanowienie sądu, rozwiązanie umowy dzierżawy)
  1. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania:
  • wypełniona informacja o gruntach IR-1
  • dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania
 • Kto może załatwić sprawę:
  • właściciele, współwłaściciele gruntów
  • posiadacze samoistni gruntów
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
  2. jest bez tytułu prawnego z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych
 • Miejsce załatwienia sprawy:
  • Wydział Podatkowy

  Pokój nr 1 tel. 65 615 69 59, tel. 65 615 69 60

 • Termin załatwienia sprawy:

  Do 30 dni od daty złożenia wniosku, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego do dwóch miesięcy

 • Opłaty:
  • Złożenie informacji – bez opłat
  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł
  • Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje wtedy, gdy pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu
 • Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Wójta Gminy Przemęt w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
  • Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)
 • Podstawa prawna:
  • art. 6 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  • Uchwała Nr 530/2023 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Sposób doreczenia:
  1. osobiście
  2. korespondencyjnie za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy Przemęt, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8

  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP :

  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/ir-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym

 • Dodatkowe informacje:
  1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
  2. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (kupno, sprzedaż, zamiana gruntów oraz zmiana miejsca zamieszkania podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany
  3. Jeżeli podatnik działa przez pełnomocnika – opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt
  4. wzory pełnomocnictw:
  1. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw
  • UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  • OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
   b. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
  • PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  • PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  • OPS-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
  • OPD-1 zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń.
   5. Od dnia 1 lipca 2019 r. informacje o gruntach IR-1 oraz załączniki ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania w zależności od złożonej informacji/deklaracji | podstawa prawna
   • Przyjęcie informacji/deklaracji na podatek rolny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   • Przyjęcie informacji należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i art. 6a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r..
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne  do  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Okres przechowywania: dane przechowywane będą zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 10 lat.
  5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia informacji/deklaracji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia informacji / deklaracji.
  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Data i numer aktualizacji:

  2023-07-24 K-9

 • Druk/wniosek:
  • IR-1 informacja o gruntach
  • ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  • ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
  • ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników

Załączniki

IR 1 INFORMACJA O GRUNTACH (od 01.07.2019 R.)
ZIR 1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH (01.07.2019 R.)
ZIR 2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH (od 01.07.2019 R.)
ZIR 3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH (01.07.2019 R.)

Metryczka

wytworzono: 24.07.2023 przez: Anna Kruk-Styzińska
opublikowano: 20.12.2022, 11:18 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska
zmodyfikowano: 15.01.2024, 08:41 przez: Paulina Gałan
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 35

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.01.2024, 08:41 przez: Paulina Gałan FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 26.07.2023, 09:41 przez: Paulina Gałan FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 09.01.2023, 12:01 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 09.01.2023, 11:59 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE
uaktualniono: 23.12.2022, 11:46 przez: Paulina Gałan FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE
utworzono: 19.12.2022, 13:26 przez: Anna Anna Kruk-Styzińska FP.II PODATEK ROLNY – OSOBY FIZYCZNE