Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
ZARZĄDZENIE NR 33.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2019 13.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 87.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Błotnicy oraz ustalenia regulaminu dotyczącego naboru. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.87.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o numerze ewidencyjnym 139/144 w miejscowości Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.13.2019 08.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 32.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2019 04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji nr 232/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego całorocznego, garażu dwustanowiskowego lub wiaty garażowej dwustanowiskowej, ujęcia własnego – studni oraz zbiornika bezodpływowego na działce nr 593, obręb Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.41.2019 06.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu za najem sali wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.86.2019  04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu postanowień przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie i Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.111.2019 06.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 110/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22 sierpnia 2019 roku Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 109/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/767/10 z dnia 27 września 2010r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemęt Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 108/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 107/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 106/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 105/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 104/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Uchwała 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 85.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy na rok 2020 Gminy Przemęt z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.85.2019 04.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 31.10.2019 roku decyzji nr 25/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn, zlokalizowanej w obrębie m. Siekowo Obwieszczenia RN.6733.16.2019 31.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo Obwieszczenia RN.6733.17.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.18.2019 30.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o zmianie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku letniskowego rekreacji indywidualnej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.192.2019 29.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz w gminie Przemęt. Obwieszczenia RN.6220.4.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 81.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem IV przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Biskupicach 14, oznaczonej działką nr 126/1 o pow. 2,00 ha. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.81.2019 24.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w m. Starkowo Obwieszczenia RN.6733.15.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 78.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.78.2019  18.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 75.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.75.2019  10.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.22.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w miejscowości Starkowo Obwieszczenia RN.6733.24.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Obwieszczenia RN.6220.3.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Komunikaty RN.6220.3.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN/nn w m. Siekowo Obwieszczenia RNP.6733.16.2019 22.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji nr 18/2019 z dnia 24.06.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.23.2019 21.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły