Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno Obwieszczenia RNP.6722.7.2017 16.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Obwieszczenia RNP.6722.6.2017 16.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak RN.6733.3.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RN.6733.4.2019 10.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „ legalizacji samowoli budowlanej domku letniskowego na działceo nr ewid. 154 we Wieleniu”. Obwieszczenia RNP.6220.1.2019 30.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25.04.2019 roku decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Obwieszczenia RN.6220.2.2019 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 25.04.2019 roku decyzji nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku szkoły w Buczu z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną. Obwieszczenia RN.6733.1.2019 25.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja Samorządowego kolegium Odwoławczego w Lesznie – zawiadomienie o wniesionym odwołaniu od decyzji Wójta Gminy Przemęt nr RNP.6220.16.2018 z dnia 12.03.2019 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie dwóch budynków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 139/154 we Wieleniu” Obwieszczenia RNP.6220.16.2018 18.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Starkowie wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.2.2019 17.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 15.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT DOTYCZĄCE TARYFY NA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SĄCZKOWO Obwieszczenia RN.6220.1.2019 05.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29.03.2019 roku decyzji nr 13/2019 w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowy drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1 i 125/4 w m. Wieleń. Obwieszczenia RNP.6733.8.2017 01.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 26.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 26.03.2019 roku decyzji nr 11/2019 w sprawie: budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączem kablowo pomiarowym, zlokalizowanym na działkach nr 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 obręb Siekowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 26.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym. Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 22.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej w miejscowości Starkowo wraz z przebudową części istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 37/4, 37/3, 255/1, 255/2, 103 w obrębie Starkowo”. Obwieszczenia RN.6733.2.2019 20.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 19.03.2019 roku decyzji nr 10/2019 w sprawie: „Zmiany sposobu użytkowania, rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior+ / Środowiskowy Dom Pomocy i żłobek Maluch”, zlokalizowanego na działce nr 63/6, obręb Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.10.2019 19.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 12.03.2019 roku (data wpływu 14.03.2019 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu postanowienia znak ZS.224.3.54.2019.MK o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 18.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia nr PZD.4200.200.2018 z dnia 13.03.2019r. (data wpływu 15.03.2019r.) uzgadniającego bez uwag projekt decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, w odniesieniu do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3821P (dz. nr 152/2). Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 18.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Obwieszczenia RNP.6733.8.2099 15.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo. Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 15.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 13.03.2019 roku decyzji nr 8/2019 w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,kV w celu wzrostu mocy w istniejącym obiekcie (warsztat samochodowy zlokalizowany na działce nr 348/2 w m. Nowa Wieś gm. Przemęt). Obwieszczenia RNP.6733.5.2019 13.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie, postanowienia znak PZD.4200.41.2019 oraz o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku (data wpływu 08.03.2019 r.) przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, postanowienia znak: WR.ZPU.7.521.76.2019.BB o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu jeziora oraz budowie drogi z pasem pieszo-rowerowym i miejscami parkingowymi w m. Wieleń. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 152/1, 125/4 w m. Wieleń. Obwieszczenia RNP.6733.7.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.35.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/4, 129/1, 131/1, 145/1 w m. Górsko oraz 586, 607 w m. Radomierz. Obwieszczenia RNP.6733.9.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.03.2019 roku (data wpływu 07.03.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia znak PZD.4200.34.2019 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z szafką kablową i złączem kablowo – pomiarowym w m. Siekowo (inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 529, 522, 501/1, 519/1, 516, 523/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 526/1, 526/2 w m. Siekowo). Obwieszczenia RNP.6733.8.2019 12.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +”. Obwieszczenia RNP.6733.10.2019 08.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie i przebudowie budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior +/Środowiskowy Dom Pomocy i Żłobek Maluch +”. Obwieszczenia 08.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RNP.6220.9.2017 01.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 05.03.2019 roku decyzji nr 7/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Sączkowo. Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 263, 212, 170 w m. Sączkowo. Obwieszczenia RNP.6733.1.2019 05.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły