Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydanej w dniu 19 października 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr 161/32 w miejscowości Bucz, zakończone decyzją ostateczną Obwieszczenia RN.6220.17.2020 22.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wydaniu postanowienia o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia Wójta Gminy Przemęt stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o numerze ewidencyjnym 42 obręb Górsko Obwieszczenia SKO 460.1217.17.2020 18.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 108/2 w miejscowości Siekówko Obwieszczenia RN.6220.23.2020 22.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 128 w miejscowości Siekówko Obwieszczenia RN.6220.22.2020 22.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 108/2 w miejscowości Siekówko Obwieszczenia RN.6220.23.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze miejscowości Sączkowo w gminie Przemęt Obwieszczenia RN.7001.4.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW na działce o numerze ewid. 128 w miejscowości Siekówko Obwieszczenia RN.6220.22.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków letniskowych, pomieszczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 586 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.18.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40, obręb Popowo Stare Obwieszczenia RN.6220.21.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.48.2020 20.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt, pow. wolsztyński. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 1008, 997, 994/4, 994/3, 994/1, 1006/13, 1019/4, 1007, 563, 1047, 1230, 1229, 608/1, 1109, 1105, 1102, 1096, 1093, 1083 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 15.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu Decyzji Nr 7/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku letniskowego, studni wierconej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb Górsko, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.306.2020 07.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Wieleniu Obwieszczenia RN.6220.25.2020 08.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków letniskowych z możliwością wynajmu pokoi wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencyjnym 589 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.24.2020 04.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków letniskowych, pomieszczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 586 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.18.2020 30.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ MG realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 306/1 i 307 położonych na gruntach miejscowości Bucz Obwieszczenia RN.6220.20.2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40, obręb Popowo Stare Obwieszczenia RN.6220.21.2020 28.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego pomostu pływającego wraz z betonowym dojściem, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 125/3 obręb Wieleń Obwieszczenia WR.ZUZ.7.534.2m.2020.MŚ 15.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminny Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt do stron postępowania o wydaniu w dniu 22 grudnia 2020 roku postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Przemęt nr 58/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/6 i 127/7 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.25.2020 22.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW” na działce o numerze ewid. 108/2 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.23.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca o mocy do 1 MW” na działce o numerze ewid. 128 w miejscowości Siekówko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.22.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kaszczor KR.I, na działkach o numerach ewidencyjnych 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor Obwieszczenia RN.6220.4.2020 16.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Kaszczor KR.I, na działkach o numerach ewidencyjnych 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor Obwieszczenia RN.6220.4.2020 16.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN Sława – Łupica m. Kaszczor, ul. Zachodnia gm. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.48.2020 16.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. studni głębinowych nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4, z lokalizacją na działkach o nr ewid. 594/1, 595/1, 596/1, 598/1 obręb Mochy oraz na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych z ujęcia z lokalizacją na działkach o nr ewid. 594/1, 595/1, 596/1, 598/1 obręb Mochy Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.252m.2020.MŚ 07.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wydaniu postanowienia dotyczącego przedłużenia terminu załatwienia sprawy rozpoznania zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Przemęt stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o numerze ewidencyjnym 42 obręb Górsko Obwieszczenia SKO 460.1217.17.2020 04.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków letniskowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działkach o nr ewid. 146/6, 146/7, 146/8, 146/9 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.19.2020 10.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego letniskowego, studni wierconej oraz  przydomowej oczyszczalni ścieków  na działce o numerze ewidencyjnymi 4/2  obręb Górsko, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.306.2020 08.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu przyłączenia do sieci działki o numerze ewidencyjnym 176/22 w m. Starkowo. Obwieszczenia RN.6733.49.2020 07.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły