Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 84, 105 w m. Biskupice oraz 136, 207, 208, 209, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji nr 145/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 16.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Obwieszczenia 11.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 09.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, szafki kablowej i złącza kablowo – pomiarowego. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 410, 413/2, 466, 459/11, 413/1, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.7.2019 08.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce nr 593 w miejscowości Wieleń , gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.5.2019 05.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 01.07.2019 roku postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku szkoły Buczu z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 223/5 w m. Bucz. Obwieszczenia RN.6733.1.2019 01.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 24.06.2019 roku decyzji nr 18/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu terenu o nawierzchni przepuszczalnej na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 24.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin Obwieszczenia RN.6220.3.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 13.06.2019 roku decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej nr 3817P w miejscowości Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 13.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT – zawiadomienie stron postępowania administracyjnego zgodnie z art. 49a k.p.a. – dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie w warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku letniskowego nr 20 o taras drewniany na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń Obwieszczenia RNP.6730.78.2019 12.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.06.2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” Obwieszczenia 11.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 06.06.2019 roku decyzji nr 16/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 06.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 28 maja 2019 roku (data wpływu 03.06.2019 r.) przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 05.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 27 maja 2019 roku (data wpływu 30.05.2019 r.) przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RNP.6733.4.2019 03.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt do stron postępowania – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku letniskowego całorocznego z garażem dwustanowiskowym lub wiatą garażową dwustanowiskową wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki o pojemności do 10 m3 oraz ujęcia własnego – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce 593 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.5.2019 31.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu, o obsadzie ponad 40 000 sztuk, położonej na działce nr ew. 154/5, obręb Popowo Stare, gmina Przemęt Obwieszczenia 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze postanowienia znak: o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.4.2019 29.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 27.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 17.05.2019 roku (data wpływu 21.05.2019 r.) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie (utwardzeniu) drogi gminnej – ul. Sportowej oraz połączeniu ul. Sportowej z ulicą i chodnikiem przy plaży gminnej wraz z odwodnieniem w m. Osłonin. Obwieszczenia RNP.6733.6.2019 22.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt – zawiadomienie stron postępowania zgodnie z art 49a k.p.a. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 17.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu terenu, wykonaniu 11 miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.6.2019 20.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie i modernizacji fermy drobiu” na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 14.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno Obwieszczenia RNP.6722.7.2017 16.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Obwieszczenia RNP.6722.6.2017 16.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Przemęt postanowienia znak RN.6733.3.2019 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 13.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w m. Solec Obwieszczenia RN.6733.4.2019 10.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły