Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. Obwieszczenia pn.6733.22.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.21.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na ul. Wolsztyńskiej w m. Solec,. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5, 419/2 obręb Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.18.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Obwieszczenia RS.6220.6.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Obwieszczenia RS.6220.6.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.171.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko Obwieszczenia RS.6220.2.2021 23.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o złożeniu zażalenia na postanowienie z dnia 8 lipca 2021 r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 1372/1 w miejscowości Mochy oraz o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie Obwieszczenia RS.6220.7.2021 23.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych całorocznych z ewentualną możliwością wynajmu pokoi i ogrodzonymi tarasami oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej o głębokości do 30 m oraz wydajności do 5 m³/dobę, zbiornika bezodpływowego do 10 m³ lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 589 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.156.2021 22.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w m. Wieleń, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6730.165.2021 21.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawiadomieniu stron przed wydaniem decyzji oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działce o nr ewid. 445/4 obręb Mochy Obwieszczenia RS.6220.10.2021 16.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.9.2021 13.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6377.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6733.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zdrojowej w m. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. 1372/1 w miejscowości Mochy. Obwieszczenia RS.6220.7.2021 08.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt, na działce o nr ewid. nr 672 w miejscowości Siekowo. Obwieszczenia RS.6220.9.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609, obręb Siekowo. Obwieszczenia RS.6220.5.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (droga gminna nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym na działkach nr 594/3, 266, 684,756, 778 w m. Kluczewo. Obwieszczenia PN.6733.19.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 200 w obrębie Barchlin Obwieszczenia RS.6220.16.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo Obwieszczenia RS.6220.12.2021 07.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw w miejscowości Przemęt przy ul. Kasztelańskiej, na działkach o nr ewid. 565/7, 565/5, 565/1, 566/2, 566/1, 565/2, 565/3. Obwieszczenia RS.6220.8.2021 07.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do urządzenia wodnego, tj. wprowadzaniu ścieków, powstających w wyniku płukania filtrów na stacji uzdatniania wody, do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem BK 44 z lokalizacją na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 385/6 obręb Sączkowo Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4210.159.2021.PK 29.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych całorocznych z ewentualną możliwością wynajmu pokoi i ogrodzonymi tarasami oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej o głębokości do 30m oraz wydajności do 5m3/dobę, zbiornika bezodpływowego do 10m3 lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 589 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.156.2021 06.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 180/2021 zmieniającej ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr 134/2021 (PN.6730.72.2021) z dnia 17 maja 2021 r. wydaną przez Wójta Gminy Przemęt polegającą na budowie czterech budynków letniskowych całorocznych z ewentualną możliwością wynajmu pokoi i ogrodzonymi tarasami oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej o głębokości do 30 m oraz wydajności do 5 m³/dobę wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 586 obręb Wieleń, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.192.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o złożeniu zażalenia na postanowienie z dnia 17 czerwca 2021 r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid. 35 w Osłoninie oraz o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie Obwieszczenia RS.6220.11.2021 02.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw w miejscowości Przemęt przy ul. Kasztelańskiej, na działkach o nr ewid. 565/7, 565/5, 565/1, 566/2, 566/1, 565/2, 565/3 w Przemęcie. Obwieszczenia RS.6220.8.2021 01.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Kaszczor. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 444, 413/2, 345, 365 obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.15.2021 01.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania administracyjnego o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na dz. 196/33 w m. Osłonin Obwieszczenia PN.6730.171.2021 30.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na wnioskodawcę pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak: WR.ZUZ.7.421.119.2019.MŚ z dnia 01.07.2019 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej z lokalizacją na działce o nr ewid. 94/14 obręb Bucz, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, do urządzeń kanalizacji miejskiej, będących własnością Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zlokalizowanych na działce o nr ewid. 94/40 obręb Bucz Obwieszczenia WR.ZUZ.7.4211.5.2021.MK 21.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły