Wójt Gminy Przemęt informuje o wydaniu w dniu 03.01.2019 roku decyzji nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działki nr: 148 zlokalizowanej w m. Barchlin gm. Przemęt (Inwestycja przebiega po działkach o numerach ewidencyjnych: 138/3, 153/1, 148 w miejscowości Barchlin gm. Przemęt).

Nasz znak: RNP.6733.38.2018

Przemęt, dnia 3 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 03.01.2019 roku decyzji nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  działki nr: 148 zlokalizowanej w m. Barchlin gm. Przemęt (Inwestycja przebiega po działkach o numerach ewidencyjnych: 138/3, 153/1, 148 w miejscowości Barchlin gm. Przemęt).

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

Metryczka

wytworzono: 03.01.2019 przez: Izabela Litkowska
opublikowano: 04.01.2019, 13:26 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 70

Rejestr zmian