Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027

W związku z upływem, wraz z końcem bieżącego roku, kadencji ławników wybranych do orzekania w sądach powszechnych w kadencji 2020-2023 Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu poinformował, iż Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu, działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ustaliło następujące liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Przemęt:

 • do Sądu Rejonowego w Wolsztynie wybranych ma być 2 ławników, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
 •  do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. wybrany ma być 1 ławnik,  w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

 Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 ze zm.).

 

Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:

 1.  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1.  Prezesi właściwych sądów;
 2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa aktualne zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i listy osób zgłaszających kandydata można otrzymać w Biurze Rady Gminy Przemęt: Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój
nr 26 oraz na stronie internetowej www.przemet.pl.

 

 Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Zgłoszenia na ławników należy składać w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Gminy Przemęt pokój nr 15 ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub za pośrednictwem poczty (data wpływu do urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Wójt Gminy Przemęt

/-/Janusz Frąckowiak

Załączniki

Informacja Z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie Dotyczace Postępowania O Przestępstwo ścigane Z Oskarżenia Publicznego
Oświadczenie Dotyczące Posiadanej Władzy
Zaświadczenie Lekarskie
Karta Zgłoszenia Kandydata Na ławnika
Lista Osób Zgłaszających
Klauzula

Metryczka

wytworzono: 09.06.2023 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 09.06.2023, 12:47 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 15.06.2023, 10:42 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 124

Rejestr zmian

uaktualniono: 15.06.2023, 10:42 przez: Anna Dobrowolska-Hylak Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027
utworzono: 09.06.2023, 12:47 przez: Anna Dobrowolska-Hylak Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027