Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych

Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Zasady dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych określone są w szczególności  w przepisach następujących aktów prawnych: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  z późn. zm.):

Art. 94

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40
z późn. zm.)
:

Rozdział 4 Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę.

Wyciąg z ustawy:

Art. 40

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
 2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1)wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 1. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie
  o wykroczeniach.

Art. 41

 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
  2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie zarządzenia.
  3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia
  do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
 2. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
 3. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin
  i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia
20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

Prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Statut Gminy Przemętzapoznaj się z treścią

Załączniki

Informacja O Sposobach Stanowienia Aktów Publicznoprawnych

Metryczka

wytworzono: 30.06.2023 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 30.06.2023, 09:33 przez: Daniel Kruk
zmodyfikowano: 30.06.2023, 13:42 przez: Daniel Kruk
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 296

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.06.2023, 13:42 przez: Daniel Kruk Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych
uaktualniono: 30.06.2023, 09:38 przez: Daniel Kruk Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych
uaktualniono: 30.06.2023, 09:37 przez: Daniel Kruk Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych
utworzono: 30.06.2023, 09:33 przez: Daniel Kruk Informacja o sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych