OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego

 • Dodatkowe informacje:

  Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

  Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.

 • Kto może załatwić sprawę:

  „Osoba uprawniona”, będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

  a także „osoba przybrana” w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

  Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw
  w Urzędzie Gminy Przemęt.

   

  Ustawa wyklucza udział osoby przybranej w sytuacjach, które wypełniają przesłanki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 • Opłaty:

  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

   

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm)

 • Klauzula informacyjna:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L  119/1 z 4 maja 2016 r.  Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt podaje następujące informacje:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  1. Kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt: tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia dotyczącego korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
   z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji- obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadania wymienionego w pkt. 3.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany i w formie papierowej, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Załączniki

Or.6

Metryczka

wytworzono: 02.08.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 24.04.2019, 14:08 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 28.02.2020, 13:03 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 542

Rejestr zmian

uaktualniono: 28.02.2020, 13:03 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
uaktualniono: 02.08.2019, 11:36 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
uaktualniono: 02.08.2019, 11:17 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
utworzono: 24.04.2019, 14:08 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego