OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego

 • Dodatkowe informacje:

  Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

  Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.

 • Kto może załatwić sprawę:

  „Osoba uprawniona”- doświadczająca  trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy „osoby przybranej”.

  Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

 • Opłaty:

  Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Przemęt
   z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8,
   64-234 Przemęt, dane kontaktowe: 65 549 60 71, 65 615 69 49 [email protected],
  2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych
   z ochroną danych można kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna

  Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.:

  1) przyjęcie i realizacja zgłoszenia dotyczącego korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego zgodnie z art. 10-13 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

  2) archiwizacja danych zgodnie z:

  − ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

  − rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  1. Okres przechowywania: Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
  2. Odbiorcy danych: − Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
  3. Przysługujące Pani/Panu prawa:

  − Prawo żądania dostępu do danych

  − Prawo żądania sprostowania danych

  − Prawo żądania usunięcia danych

  − Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  − Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  1. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa, takich jak numer telefonu, adres e-mail, jest dobrowolne.

  8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Wymagane dokumenty:

  Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego  może zostać złożony na przykładowym druku or.6

  Do wglądu dokument potwierdzający orzeczenie o:

  • zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki),
  • całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, niepełnosprawności, wydany przed ukończeniem 16 roku życia.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Organizacyjny –  pokój nr 24, tel. 65 615 69 49

 • Termin załatwienia sprawy:

  Co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 • Sposób doreczenia:

  Wypełniony wniosek można złożyć:

  – osobiście w budynku Urzędu Gminy Przemęt (w Biurze Obsługi Klienta lub w Sekretariacie pok.24),

  -pocztą tradycyjną

  -pocztą elektroniczną,

  -e-puap.

 • Data i numer aktualizacji:

  08.07.2024r. F-6

 • Druk/wniosek:

  or.6 Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego

Załączniki

or.6 Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego

Metryczka

wytworzono: 02.08.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 24.04.2019, 14:08 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 17.07.2024, 15:27 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 687

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.07.2024, 15:27 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
uaktualniono: 18.09.2023, 15:31 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
uaktualniono: 28.02.2020, 13:03 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
uaktualniono: 02.08.2019, 11:36 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
uaktualniono: 02.08.2019, 11:17 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego
utworzono: 24.04.2019, 14:08 przez: Anna Dobrowolska-Hylak OR.VI: Zgłoszenie dotyczące korzystania ze świadczenia z usług tłumacza języka migowego