Deklaracja dostępności BIP

Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przemęt zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie BIP znajdują się zeskanowane dokumenty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wojciechowska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 656156976. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-01-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-26.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
Tel.: 65 549 60 71
Faks: 65 549 69 77
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://przemet.com/

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://wcag.przemet.com/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy wejściu od ul. Jagiellońskiej, wewnątrz budynku znajdują się schody oraz dźwig dla osób niepełnosprawnych (z zamontowanym przyciskiem przywołania) prowadzący na parter. Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody.
Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od ulicy Jagiellońskiej. Na ścianie frontowej budynku zamontowano tablicę zawierającą informacje w języku Braille`a, informującą o "Dzwonek znajduje się nad tabliczką". Pomieszczenia w których prowadzona jest najczęściej obsługa bezpośrednia interesantów znajdują się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny są tam korytarz i wszystkie pomieszczenia. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz windy na pierwsze piętro. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, natomiast za budynkiem wyznaczonych jest 5 takich miejsc. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna (znajduje się w Biurze Obsługi Klienta), w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 poz. 20), Urząd Gminy Przemęt zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Osoby uprawnione, proszone są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać:

 • na przykładowym druku dostępnym >>TUTAJ<< i dostarczyć:
  • osobiście- w budynku Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, pokój 7 lub 24,
  • telefonicznie pod nr: 65 615 69 66 lub 65 615 69 49,
  • faxem: 65 615 69 67
  • e-mailowo na adres: [email protected] ,
  • za pośrednictwem e-PUAP na skrzynkę /ugprzemet/skrytka.
 • poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub przez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia (tj.: termin udzielenia świadczenia, informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się, określenie rodzaju sprawy,  dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej, informacja o posiadanym orzeczeniu)
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 65 615 69 49 lub przez e-mail: [email protected]

Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, Urząd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym  i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 poz. 20), Urząd zapewnia nieograniczony kontakt za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się:

 • korzystanie z poczty elektronicznej :  [email protected]
 • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /ugprzemet/skrytka
 • korzystanie ze strony internetowej: www.przemet.pl
 • kontakt telefoniczny : Sekretariat Urzędu- 65 615 69 49
 • przesyłanie faksów:  65 615 69 67.

Informacja o dostępności dla osób niedosłyszących lub słabosłyszących:

W kontakcie z naszym Urzędem osoba słabosłysząca lub niedosłysząca  może skorzystać z pętli indukcyjnej wzmacniającej dźwięk, która znajduje się w Biurze Obsługi Klienta.

Na stronie Gminy Przemęt zamieszczony jest film dla osób niedosłyszących lub słabosłyszących z tłumaczeniem PJM informujący o sposobach i procedurach załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Przemęt.