Wnioski – Rada Gminy

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:
 • Wymagane dokumenty:

  Pismo zawierające:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • treść skargi, wniosku,
  • podpis

  lub protokół przyjęcia skargi/wniosku wniesionego/ej ustnie.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdy w interesie własnym, publicznym oraz innej osoby za jej zgodą

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Organizacyjny- pokój nr 26, tel. 65 615 69 64, 65 549 60 71 wew. 64

 • Termin załatwienia sprawy:

  Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  • Konstytucja Rzeczypospolitej
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Sposób doreczenia:

  – osobiście;

  – listownie za pośrednictwem poczty  na adres Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8,  64-234 Przemęt;

  – e-mail;

  – za pośrednictwem e -puap https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

 • Dodatkowe informacje:
   

  1. Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów/klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek
  w godzinach od 14:00 do 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  2.  O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma,  a nie jego forma zewnętrzna.

  3.  Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  4.  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  5.  Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  6.  Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta rozpatruje rada gminy.

  7.  Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Rada Gminy w Przemęcie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  2. W wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
  3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
   • Przyjęcie i rozpatrzenie skargi / wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
   • publikacja skargi / wniosku wraz z danymi w przypadku wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
   • Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
    o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  4. Okres przechowywania: 25 lat
  5. Odbiorcy danych:
   • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
   • Użytkownicy strony BIP w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych.
  6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
   • Prawo żądania dostępu do danych
   • Prawo żądania sprostowania danych
   • Prawo żądania usunięcia danych
   • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
  7. Obowiązek podania danych: podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia skargi / wniosku.
 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01     K-8

 • Druk/wniosek:

Załączniki

OR.III. Protokół Przyjęcia Skargi Wniosku.docx

Metryczka

wytworzono: 17.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 17.04.2019, 10:52 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 11.03.2024, 09:57 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 640

Rejestr zmian

uaktualniono: 11.03.2024, 09:57 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 13.09.2023, 08:57 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 24.02.2023, 13:21 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 16.02.2023, 13:17 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 11.05.2021, 12:43 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 11.05.2021, 12:43 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 11.05.2021, 10:21 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 04.03.2021, 11:31 przez: Sylwia Kaczmarek Wnioski - Rada Gminy
uaktualniono: 11.02.2020, 11:06 przez: Liwia Sterna Wnioski - Rada Gminy
utworzono: 17.04.2019, 10:52 przez: Jakub Górny Wnioski - Rada Gminy