Janusz Frąckowiak

Wójtem Gminy Przemęt od 22 listopada 2018 roku jest mgr Janusz Frąckowiak.
Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00
/po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu/
tel. 65 615 69 49 (sekretariat)

Wójt Gminy Przemęt

Do obowiązków należy w szczególności:

1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;

2) koordynowanie i kierowanie bieżącymi sprawami gminy;

3) wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej;

4) upoważnienie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

5) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji własnych;

6) wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych jako kierownik Urzędu oraz jako organ gminy;

7) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;

8) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

9) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników;

10) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań;

11) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;

12 przyjmowanie oświadczeń majątkowych i innych wynikających z odrębnych przepisów od: Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych;

13) analizowanie złożonych oświadczeń majątkowych i przedstawianie jego wyników Radzie Gminy;

14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad podległymi komórkami organizacyjnymi w ramach określonej struktury organizacyjnej Urzędu;

15) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;

16) współpracowanie z Radą Gminy, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych;

17) wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz ich przedkładanie organom nadzoru;

18) gospodarowanie mieniem komunalnym i podejmowanie decyzji majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy oraz składanie oświadczeń woli w tym zakresie;

19) wykonywanie zadań Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy;

20) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 07:00 przez:
zmodyfikowano: 17.02.2023, 10:42 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 2337

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.02.2023, 10:42 przez: Liwia Sterna Janusz Frąckowiak
uaktualniono: 15.02.2023, 11:47 przez: Daniel Kruk Janusz Frąckowiak
uaktualniono: 30.05.2019, 12:31 przez: Liwia Sterna Janusz Frąckowiak
uaktualniono: 31.03.2019, 10:16 przez: Liwia Sterna Janusz Frąckowiak
utworzono: 19.02.2019, 07:53 przez: Joanna Skrzypczak Janusz Frąckowiak