Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 2837/125, 2837/139, 2837/141, 2839/145 w m. Przemęt, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6733.41.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon. m. Bucz Obwieszczenia RN.6733.40.2020 25.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23.09.2020 roku decyzji nr 37/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 23.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 23.09.2020 roku decyzji nr 38/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na działkach o numerach: 170/2, 170/7, 170/11 w obrębie ewidencyjnym Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.38.2020 23.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 113.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 22 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.113.2020 22.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 111.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 września 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 86.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.111.2020 11.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 18.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01 września 2020 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2020 01.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 31.12.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 1028/1 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.16.2020 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 101.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy w ramach projektu Żłobek naszych marzeń”. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.101.2019 21.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 93.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Gminnego Żłobka w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.93.2019 15.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 91.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.91.2019 13.11.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 83.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.83.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 82.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 28 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.82.2019 28.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 80.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.80.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 79.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do Dziennego Domu Pomocy Senior+ oraz Klubu Senior+” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.79.2019 23.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 69.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.69.2019 23.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.17.2020 18.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.4.2020 18.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej „Bucz” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewid. 161/32 w Buczu, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.17.2020 17.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie domku letniskowego rekreacji indywidualnej oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 53/13 w Osłoninie, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.15.2020 17.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawiadomieniu stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie domku letniskowego rekreacji indywidualnej oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 53/13 w Osłoninie Obwieszczenia RN.6220.15.2020 15.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące wyjaśnień Inwestora w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor Obwieszczenia RN.6220.4.2020 16.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 71.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” nr 61.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 września 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 25.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 61.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.61.2019 10.09.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.43.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 19.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.19.2020 08.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni wierconej, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz instalacji fotowoltaicznej na działkach o numerach ewidencyjnych 4/1 i 4/2 w obrębie m. Górsko Obwieszczenia RN.6730.199.2020 15.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Zakątek wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym na działce o numerze ewidencyjnym 544/5 w m. Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.45.2020 15.09.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły