Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 31.03.2023 roku decyzji nr 4/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na części działki nr ewid. 37/2, obręb Starkowo, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.4.2023 31.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 30.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.30.2023 29.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej (ul. Nowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Perkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 347/5, 347/10 oraz na części działki o numerze ewidencyjnym 93/4 w obrębie ewidencyjnym Perkowo Obwieszczenia PN.6733.6.2023 30.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa rzeźni rolniczej poprzez rozbudowę istniejącego budynku, w którym prowadzona jest działalność marginalna, lokalna i ograniczona na działkach o nr ewid. gr. 183/2 i 184/2 obręb Poświętno, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.1.2023 29.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z całym zgromadzonym materiałem przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej, na działce o nr ewid.: 153/3 w obrębie miejscowości Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.26.2023 28.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 54.2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 4.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 4.2022 04.02.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 67.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 67.2022 21.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
 ZARZĄDZENIE NR 68.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 54.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 68.2022 21.12.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 60.2022 21.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja Burmistrza Sławy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 661/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Komunikaty RS.6220.6.2023 21.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Burmistrza Sławy dla stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: “budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. 661/1, 67, 1419 obręb Wroniawy, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie”. Obwieszczenia RS.6220.6.2023 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1210/8 obręb Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Komunikaty RS.6220.20.2022 23.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1210/8 obręb Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.20.2022 23.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 46/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków letniskowych dwulokalowych – rekreacji indywidualnej na działce o nr ewid. 607, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.22.2023 23.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenia o wydaniu w dniu 21.03.2023 roku decyzji nr 3/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym, na części działek nr ewid. 93/4, 104, 103/2 i na działce nr ewid. 99/3 obręb Perkowo, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.3.2023 21.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 26.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie przyjęcia na lata 2023-2025 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.26.2023 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 23.2023 Wójta Gminy Przemęt w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 170/1 i 170/2 w Perkowie, pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 390/2 i 390/3 w Solcu oraz drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 w Siekowie. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.23.2023 07.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.5.2023 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą. Obwieszczenia RS.6220.25.2021 20.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 41/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji wiaty na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.247.2022 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 marca 2023 roku decyzji nr 40/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji zadaszenia nad tarasem na części działki o numerze ewidencyjnym 154, obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.246.2022 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10.03.2023 roku decyzji nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV oraz budowie kontenerowej rozdzielni SN 15kV, na części działek nr ewid. 409 i 426, obręb Popowo Stare, gm. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 10.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Przemęt – Bucz. Obwieszczenia RS.6220.4.2023 09.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV oraz kontenerowej rozdzielni SN-15kV w m. Popowo Stare. Inwestycja będzie zlokalizowana na częściach działek o numerach ewidencyjnych 409, 426 w obrębie ewidencyjnym Popowo Stare. Obwieszczenia PN.6733.2.2023 08.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Krętej i Krótkiej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym na części działek o numerach ewidencyjnych 93/4, 104, 103/2 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 99/3 w obrębie ewidencyjnym Perkowo. Obwieszczenia PN.6733.3.2023 07.03.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 476/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Uchwała 476/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 475/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2023 roku” Uchwała 475/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 474/2023 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego Uchwała 474/2023 28.02.2023 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły