Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 572526P i nr 572527P od m. Biskupice do m. Sokołowice wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 84, 105 w m. Biskupice oraz 136, 207, 208, 209, 129 w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.8.2019 18.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 44.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  17.07.2019 r. w sprawie: opłat za udostępnianie informacji publicznej. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.44.2019 17.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 16.07.2019r. decyzji nr 145/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku – pensjonatu wypoczynkowego, na działce o numerze ewidencyjnym 162, położonej w obrębie miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RNP.6730.138.2018 16.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 2.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.2.2019 10.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazania dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji pracy oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.40.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 41.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Przemęt w miejscowości Radomierz Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.41.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare Obwieszczenia 11.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.39.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.38.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OR.120.23.2019 ZARZĄDZENIE NR 23.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10.07.2019 r. w sprawie: stosowania znaku jakości „PRZYJAZNY URZĄD” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.23.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 37.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 lipca 2019r.w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków składanych na podstawie uchwałyNR LV/370/18 Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowejna dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.37.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RN.6220.3.2019 10.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji fermy drobiu na działce o nr ewid. 154/5 w Popowie Starym, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RNP.6220.14.2017 09.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 3.2016 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.34.2019 28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 21.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odbycia zebrania Wiejskiego w sołectwie Solec. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.21.2019 26.02.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień oraz Centralnego Rejestru Zleceń i Zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.7.2019 08.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 18.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.18.2019 14.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 22.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Referent Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.22.2019 26.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2019 12.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 4.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OP.120.4.2019 15.01.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV, szafki kablowej i złącza kablowo – pomiarowego. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid.: 410, 413/2, 466, 459/11, 413/1, 459/4 i 459/10 w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.7.2019 08.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.20.2019  22.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Przemęt dla organizacji pozarządowych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.6.2019  03.04.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu Kryzysowego ds. strajku nauczycieli w przedszkolach i szkołach dla których Gmina Przemęt jest organem prowadzącym Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2019 08.04.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 07 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę budżetową Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.15.2019 07.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r.w sprawie informacji dotyczącej kąpieliska Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.36.2019 28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OP.0050.19.2019  22.02.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.33.2019  28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.32.2019  28.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.20.2019  28.05.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły