Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu. Obwieszczenia RS.6220.6.2022 25.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej pn: Kaszczor o mocy do 1,5 MW na terenie działki nr ew. 5 obręb Kaszczor, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą. Obwieszczenia 25.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 439/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2022 – 2027 Uchwała 439/2022 25.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 438/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok Uchwała 438/2022 25.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Odkrywkowa eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Mochy, w miejscowości Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia 24.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa 38 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 89 i 99 obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.21.2022 24.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1210/8 obręb Mochy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RSA.6220.20.2022 22.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynków gospodarczych, studni wierconej i 2 zbiorników bezodpływowych wraz z wylesieniem niezbędnym do realizacji inwestycji na dz. 394/4 obręb Perkowo, gmina Przemęt. Komunikaty RS.6220.8.2022 22.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynków gospodarczych, studni wierconej i 2 zbiorników bezodpływowych wraz z wylesieniem niezbędnym do realizacji inwestycji na dz. 394/4 obręb Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.8.2022 22.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 923/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, woj. wielkopolskie Obwieszczenia 22.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 59.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.59.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 19/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 354/1 (część) oraz 329/3 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś. Obwieszczenia PN.6733.17.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18.11.2022 roku decyzji nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Spokojnej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na części działki o numerze ewidencyjnym 354/1 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Obwieszczenia PN.6733.16.2022 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpieniu z ponownym wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. gr. 73/1, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia 18.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 83/5, obręb Solec Nowy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.16.2022 16.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu. Obwieszczenia RS.620.6.2022 16.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania administracyjnego o wydaniu w dniu 15 listopada 2022 roku Decyzji nr 262/2022 o warunkach zabudowy polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku rekreacji indywidualnej na części działki o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.187.2022 15.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi Bucz i Kaszczor na okres 01.01.2023-31.12.2032. [US] Obwieszczenia RS.6164.5.2022 10.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Komunikaty RS.6220.15.2022 14.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 30 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 5 budynków usługowo mieszkalnych wraz z drogami wewnętrznymi na działkach o nr ewid. gr. 883/17 i 883/18 obręb Przemęt, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.15.2022 14.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 56.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu wspomagającego koordynatora do spraw dostępności nr 7.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 16.02.2022 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.56.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 04.11.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Przemęt nr 4.2021 Kierownika Urzędu Gminy Przemęt z dnia 17.02.2021 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.55.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa budynków letniskowych rekreacji indywidualnej na działkach o nr ewid. 595 i 598 w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RS.6220.14.2022 07.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie punktu zbierania odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 83/5, obręb Solec Nowy, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.16.2022 07.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 10 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr 923/5 obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.13.2022 07.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa 8 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 751/12, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.12.2022 07.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa strzelnicy na działce ewid. 907, obręb Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.10.2022 07.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 104/2022 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Bucz i Kluczewo oraz przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Popowo Stare stanowiących mienie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.104.2022 04.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa  7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce o nr ewid. gr. 73/1, obręb Wieleń, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.  Obwieszczenia RS.6220.9.2022 07.11.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 437/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 31 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała 437/2022 31.10.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły