Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. Obwieszczenia pn.6733.22.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.21.2021 27.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na ul. Wolsztyńskiej w m. Solec,. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5, 419/2 obręb Solec, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.18.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Obwieszczenia RS.6220.6.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Obwieszczenia RS.6220.6.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.171.2021 26.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko Obwieszczenia RS.6220.2.2021 23.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o złożeniu zażalenia na postanowienie z dnia 8 lipca 2021 r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 1372/1 w miejscowości Mochy oraz o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie Obwieszczenia RS.6220.7.2021 23.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych całorocznych z ewentualną możliwością wynajmu pokoi i ogrodzonymi tarasami oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej o głębokości do 30 m oraz wydajności do 5 m³/dobę, zbiornika bezodpływowego do 10 m³ lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, zlokalizowanej na działce nr 589 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6730.156.2021 22.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.53.2021 21.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 287/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025. Uchwała 287/2021 19.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 286/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok. Uchwała 286/2021 19.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w m. Wieleń, gm. Przemęt Obwieszczenia PN.6730.165.2021 21.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 51.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji dotyczącej organizacji jednostki oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.51.2021 14.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 52.2021Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania kontroli w celu stwierdzenia aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków oraz w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji inwestycji na podstawie uchwały nr 252/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.52.2021 14.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 33.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2021 25.06.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko Podinspektor Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.38.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zawiadomieniu stron przed wydaniem decyzji oraz o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działce o nr ewid. 445/4 obręb Mochy Obwieszczenia RS.6220.10.2021 16.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 48.2021 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.48.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 49.2021WÓJTA GIMNY PRZEMĘTz dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.49.2021 05.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.9.2021 13.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6377.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na ul. Wolsztyńskiej w Solcu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5 i 419/2 w m. Solec. Obwieszczenia PN.6733.18.2021 12.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 37.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.37.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Przemęt w roku szkolnym 2021/2022” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zdrojowej w m. Przemęt Obwieszczenia PN.6733.16.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 47.2021 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie: uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.47.2021 02.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr. 1372/1 w miejscowości Mochy. Obwieszczenia RS.6220.7.2021 08.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych z magazynami energii wraz z infrastrukturą towarzyszącą Siekowo w gminie Przemęt, na działce o nr ewid. nr 672 w miejscowości Siekowo. Obwieszczenia RS.6220.9.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609, obręb Siekowo. Obwieszczenia RS.6220.5.2021 09.07.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły