Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.14.2019 26.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 31.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.31.2020 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.06.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0028.2019 01.07.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 27.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18.06.2019r. sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań oraz przekazywania informacji Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.27.2019 18.06.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 73.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.10.2019 sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.73.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 74.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.10.2019r. sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.74.2019 09.10.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 99.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.12.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.99.2019 09.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 100.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 9.12.2019 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.100.2019 09.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3 obręb Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o numerach ewidencyjnych 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.14.2019 24.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20 w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 23.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, m. Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 23.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 24.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Samorządowym z Oddziałem Integracyjnym w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 18.07.2019 VIII 2018/2023 Nieobowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki 10.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 5.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: powołania doraźnej komisji do likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Przemęt. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.5.2019 25.03.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6220.18.2019 20.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączem wodociągowym na działkach o numerach ewidencyjnych 115/9 i 115/10 obręb Osłonin Obwieszczenia RN.6220.11.2019 19.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1.0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40 obręb Popowo Stare Obwieszczenia RN.6220.9.2019 18.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych 127/6 i 127/7 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6730.25.2020 17.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w obrębie m. Perkowo Obwieszczenia RN.6733.10.2020 17.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN- 15kV w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 175/14, 175/1, 176/4, 176/60, 181/12, 183, 184/12, 184/6 obręb Starkowo Obwieszczenia RN.6733.7.2020 16.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 15kV w m. Bucz. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 595/6, 607/2, 595/4, obręb Bucz Obwieszczenia RN.6733.6.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złączy kablowo – pomiarowych, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Nowa Wieś. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:523, 522, 530, 594, 550/3, obręb Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6733.5.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, złącza kablowo – pomiarowego, słupa SN-15kV oraz stacji transformatorowej w m. Radomierz Obwieszczenia RN.6733.4.2020 13.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.26.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 25.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Przemęt miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.25.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 52/2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.28.2020 11.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zmieniające zarządzenie nr OR.0050.20.2020 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych w 2020 roku” nr 17.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05 lutego 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.20.2020 28.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 16.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej Przemęt- Perkowo” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.0050.16.2020 05.02.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem II-gich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10, 1385/23, 1385/25 oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr 517/4 i 517/5 Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.24.2020 06.03.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły