Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. Komunikaty RS.6220.17.2021 01.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.17.2021 01.07.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Komunikaty RS.6220.22.2021 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 11MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 157/2, położonej w obrębie Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.22.2021 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 28.06.2022 roku decyzji nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2022 28.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.06.2022 roku decyzji nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na dz. nr 139 w m. Perkowo oraz dz. nr 2836 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2022 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27.06.2022 roku decyzji nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami na ul. Spacerowej w Wieleniu. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 164/13, 125/4 w obrębie ewidencyjnym Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.8.2022 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu ulicy Szkolnej wraz z zagospodarowaniem placu i odwodnieniem przy Szkole Podstawowej w m. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 635/1, 639, 626/1, 631, 598 w obrębie ewidencyjnym Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.9.2022 27.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Uruchomienie powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski, piaski i żwiry) ze złoża Górsko VII, na działkach o nr ewid. gr. 72/3, 136/2, 356/2 – pole A, 166/2 – pole B, 49 – pole C, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.30.2021 23.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.14.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa 48 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 168/2, obręb Starkowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Obwieszczenia RS.6220.5.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV kablowej dla zasilania obiektu handlowego w Błotnicy przy ul. Wiejskiej. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 127/2, 189/5, 189/6 i 138/7 w obrębie ewidencyjnym Błotnica, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.11.2022 23.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 45.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 45.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 44.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 44.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 43.2022 WÓJTA GIMNY PRZEMĘT z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt 43.2022 22.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 401 w miejscowości Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.33.2021 21.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid.  226 i 228/1 obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Komunikaty RS.6220.18.2021 21.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Obwieszczenia RS.6220.18.2021 21.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 2 budynków gospodarczych, studni wierconej i 2 zbiorników bezodpływowych wraz z wylesieniem niezbędnym do realizacji inwestycji na dz. 394/4 obręb Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RS.6220.8.2022 15.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz. Komunikaty RS.6220.31.2021 13.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P na odcinku Osłonin-Radomierz. Obwieszczenia RS.6220.31.2021 13.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu na obszarach objętych formami ochrony przyrody na działce ewidencyjnej nr 25/44, obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RS.6220.3.2022 13.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 09 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt przez Bucz do m. Barchlin” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2022 09.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych nr 139 obręb Perkowo oraz nr 2836 obręb Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2022 09.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Poświętno o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Komunikaty RS.6220.1.2022 03.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej PV Poświętno o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Obwieszczenia RS.6220.1.2022 03.06.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 385/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej. Uchwała 385/2022 30.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 384/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przemęt w latach 2022 – 2026. Uchwała 384/2022 30.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 383/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mochy. Uchwała 383/2022 30.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 382/2022 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 100/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 1 października 2019r., w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu. Uchwała 382/2022 30.05.2022 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły