Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Zarządzenie nr 4.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Nowej Wsi oznaczonych działkami nr: 345/20, 345/21, 345/22, 345/23, 345/24, 345/25, 345/28, 345/32, 345/33, 345/37, 345/38, 345/40, 345/41, 345/47, 345/48, 345/49, 345/50 stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00050269/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.4.2021 11.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 36.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 31 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.36.2020 31.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 34.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.34.2020 30.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu Decyzji Nr 7/2021 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku letniskowego, studni wierconej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 4/2 obręb Górsko, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6730.306.2020 07.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Wieleniu Obwieszczenia RN.6220.25.2020 08.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 230/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok Uchwała 230/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 229/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 213/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała 229/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 228/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021-2025 Uchwała 228/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 227/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na lata 2021-2023 Uchwała 227/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 226/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019-2035 Uchwała 226/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 225/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Wsi przeznaczonej na realizację obiektu infrastruktury technicznej Uchwała 225/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 224/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt Uchwała 224/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt Uchwała 223/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 222/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 Uchwała 222/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 221/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024 Uchwała 221/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 220/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 r. Uchwała 220/2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków letniskowych z możliwością wynajmu pokoi wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencyjnym 589 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.24.2020 04.01.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 35.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów i Porozumień oraz Centralnego Rejestru Zleceń i Zamówień w Urzędzie Gminy Przemęt nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.35.2020 30.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków letniskowych, pomieszczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 586 obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.18.2020 30.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 33.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Komisji Przetargowej Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.33.2020 28.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 32.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.32.2020 28.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ MG realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 306/1 i 307 położonych na gruntach miejscowości Bucz Obwieszczenia RN.6220.20.2020 29.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40, obręb Popowo Stare Obwieszczenia RN.6220.21.2020 28.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 143.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.143.2020 18.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego pomostu pływającego wraz z betonowym dojściem, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 125/3 obręb Wieleń Obwieszczenia WR.ZUZ.7.534.2m.2020.MŚ 15.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 31.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.31.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 30.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.30.2020 21.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 29.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.29.2020 18.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminny Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Bucz, gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.50.2020 23.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt do stron postępowania o wydaniu w dniu 22 grudnia 2020 roku postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Przemęt nr 58/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/6 i 127/7 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.25.2020 22.12.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły