Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dotyczące wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania projektu planu miejscowego Obwieszczenia PN.6722.1.2021 15.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wystąpienie do organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. 1372/1 w miejscowości Mochy, gmina Przemęt na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby zakresu raportu dla ww. inwestycji. Obwieszczenia RS.6220.7.2021 15.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wezwaniu pełnomocnika do złożenia wyjaśnień w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. Kluczewo, na działkach o numerach ewidencyjnych 266, 594/3, 684, 756, 778 obręb Kluczewo Obwieszczenia RS.6220.3.2021 15.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 17.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 05.03.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w m. Błotnica – etap I” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.17.2021 14.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Perkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 34/16 i 381 w m. Perkowo. Obwieszczenia PN.6733.11.2021 14.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 27.2021 z 8 kwietnia 2021r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt PN.0050.27.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 148/6, 146/14, 146/9, 146/8, 146/7, 146/6, 146/5, 146/13, 146/12, 146/11, 146/10 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.2.2021 13.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Wieleń. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 158/2, 148/6, 146/14, 146/9, 146/8 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.1.2021 13.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.187.2021 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej w m. Biskupice, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 172, 175/1, 153, 152, 151 obręb Biskupice, gmina Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.3.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 15.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego z dokumentacją kosztorysową na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżek rowerowych” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.15.2021 12.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV w m. Przemęt, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 798/24, 798/30 i 798/17 w m. Przemęt. Obwieszczenia PN.6733.10.2021 12.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w m. Starkowo, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 211, 175/1 i 175/65 w m. Starkowo. Obwieszczenia PN.6733.4.2021 12.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 09.04.2021 roku decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV napowietrznej w m. Biskupice Obwieszczenia RN.6733.3.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609, obręb Siekowo Obwieszczenia RS.6220.5.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Obwieszczenia RS.6220.6.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Wieleniu Obwieszczenia RN.6220.25.2020 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry” Obwieszczenia 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej w m. Solec Nowy Obwieszczenia RN.6733.9.2021 09.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 13.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 11.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1.04.2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.13.2021  07.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 20 budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce o nr ewid. 170/11 w miejscowości Starkowo Obwieszczenia RS.6220.4.2021 07.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami wodno-kanalizacyjnymi w m. Wieleń Obwieszczenia RN.6733.2.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.8.2021 08.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2021 roku Decyzji Nr 80/2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewid.: 1028/1 w obrębie miejscowości Bucz Obwieszczenia PN.6730.28.2021 01.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków letniskowych wypoczynku całorocznego z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną na działce o numerze ewidencyjnym 147/4 w Wieleniu Obwieszczenia RN.6220.25.2020 02.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko Obwieszczenia RS.6220.2.2021 02.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 11.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki OR.120.11.2021  01.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.03.2021 roku (data wpływu 29.03.2021 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych postanowienia znak: ZS.224.3.113.2021.RG o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Wieleń, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 158/2, 148/6, 146/14, 146/9 i 146/8 w m. Wieleń. Obwieszczenia PN.6733.1.2021 31.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Przemęt Uchwały Nr 256/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor Obwieszczenia PN.6722.1.2021 01.04.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 259/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przemęt za rok 2021 Uchwała 259/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Uchwała nr 258/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 21 lutego 2021 r. doręczonej dnia 22 lutego 2021r. Uchwała 258/2021 25.03.2021 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły