Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
UCHWAŁA NR 136/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 135/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 134/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 133/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 132/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Gminy Przemęt Uchwała 20.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy – wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 23.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie Obwieszczenia RN.6220.18.2019 22.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, obręb Wieleń, gmina Przemęt Obwieszczenia RN.6220.15.2019 22.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie nr 10.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku: remont bramy wjazdowej oraz nawierzchni dojazdowej do budynku. Oświetlenie elewacji frontowej budynku celem poprawy bezpieczeństwa” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.10.2020 17.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w celu przyłączenia do sieci działek o numerach: 142/5, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/13 i 142/14 w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.3.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni i skoczni w dal w m. Kaszczor. Obwieszczenia RN.6733.2.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska i wykonaniu boiska wielofunkcyjnego w m. Kluczewo. Obwieszczenia RN.6733.1.2020 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10.01.2020 roku przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Obwieszczenia RN.6733.3.2019 16.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 8.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 139,49 m2 położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce o nr ewidencyjnym 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.8.2020 14.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 7.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.7.2020 10.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Przemęt na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.5.2020 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV oraz stacji transformatorowej w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Solec. Obwieszczenia RN.6733.27.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Barchlin. Obwieszczenia RN.6733.26.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetlenia drogowego w m. Sokołowice. Obwieszczenia RN.6733.25.2019 08.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt nr 2.2019 z 7 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanychz przeprowadzeniem przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10, 1385/23, 1385/25 oraz nieruchomości położonych w Siekowie oznaczonych działkami nr: 517/4 i 517/5. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.2.2020 07.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 131/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 130/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020-2024 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 129/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach uzupełniających Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 128/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 127/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019-2023 Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 2545/1, 2562, 2836, 2842/6, 2842/8, 2843, 2862, 2777 w m. Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.22.2019 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
UCHWAŁA NR 126/2019 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok Uchwała 30.12.2019 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Solec Obwieszczenia 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 1.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.1.2020 03.01.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły