Akty prawne

Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Temat Rodzaj Nr aktu prawnego Data podjęcia Kadencja Status
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wydaniu w dniu 30.06.2020 roku decyzji nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w obrębie m. Bucz. Obwieszczenia RN.6733.17.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.6.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM I na działkach o numerach ewidencyjnych 165/2, 166/1 oraz 185 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.7.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM I na działkach o numerach ewidencyjnych 165/2, 166/1 oraz 185 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.7.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem na działkach o numerach ewidencyjnych 544/5, 503 w m. Kaszczor Obwieszczenia RN.6733.30.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 43/3, 38 w m. Solec gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.29.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 37/4, 22/4 w m. Starkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.28.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 347/4, 347/5, 93/4 w m. Perkowo, gmina Przemęt. Obwieszczenia RNP.6733.27.2019 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 1102, 1093, 1111/2, 1111/3 w m. Kaszczor, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.26.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na działkach o numerach ewidencyjnych: 658/11, 658/10, 658/1 w m. Przemęt Obwieszczenia RN.6733.25.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w m. Solec Obwieszczenia RNP.6733.24.2020 30.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków letniskowych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 139/154, obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220.11.2020 26.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś” Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.62.2020 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 1033, obręb Kaszczor Obwieszczenia RN.6220.5.2020 24.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor Obwieszczenia RN.6220.4.2020 24.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu Decyzji Nr 134/2020 o zmianie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy nr 58/2020 (RN.6730.25.2020) z dnia 16 marca 2020r. wydanej przez Wójta Gminy Przemęt dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych 127/6 i 127/7 obręb Wieleń gm. Przemęt. Obwieszczenia RN.6730.137.2020 18.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na dz. ewid. nr 371/4 oraz 371/3 obręb Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 160 PE 100 SDR 17,6 oraz dn 90 PE 100 SDR 17,6 na trasie miejscowości Poladowo – Bucz na działkach o numerach ewidencyjnych: 449, 11, 49 obręb Popowo Stare, 71, 50 obręb Poświętno, 322 obręb Biskupice, 324, 107, 112, 105/6, 325, 331 obręb Barchlin, 611/1, 612/1, 610, 614/1, 160, 176, 256, 81/1, 47/2, 81/3, 258/21, 79/1, 47/1 obręb Bucz gmina Przemęt i 1, 2/1, 4, 5, 6, 98 obręb Poladowo, gmina Śmigiel. Obwieszczenia RN.6733.9.2020 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na dz. ewid. nr 371/4 oraz 371/3 obręb Bucz Obwieszczenia RN.6220.4.2019 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu przez Starostą Wolsztyńskiego oraz Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowień w sprawie pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w m. Przemęt – ul. Zdrojowa, Starkowska, Jagiellońska oraz oświetleniu przejścia dla pieszych, na działkach o numerach ewidencyjnych: 626/2, 695, 857, 672/4, 678/1 w m. Przemęt, gmina Przemęt. Obwieszczenia RN.6733.18.2020 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII kat. C1, na działkach o numerach ewidencyjnych 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.14.2019 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII kat. C1, na działkach o numerach ewidencyjnych 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko Obwieszczenia RN.6220.14.2019 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków letniskowych wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 139/154, obręb Wieleń Obwieszczenia RN.6220..11.2020 22.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś Obwieszczenia RN.6220.18.2019 22.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 59.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.59.2020 17.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20 w miejscowości Wieleń Obwieszczenia RN.6220.15.2019 23.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 55.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.55.2020 10.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 54.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt OR.0050.54.2020 10.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na działkach o numerach ewidencyjnych 607/2 oraz 595/4, obręb Bucz Obwieszczenia RN.6733.14.2020 17.06.2020 VIII 2018/2023 Obowiązujący Szczegóły