Skargi – Rada Gminy

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Wydział Organizacyjny
 • Przedmiot sprawy:

  OR.III SKARGI I WNIOSKI DO RADY GMINY PRZEMĘT

 • Wymagane dokumenty:

  Pismo zawierające:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania wnioskodawcy,
  • treść skargi, wniosku,
  • podpis

  lub protokół przyjęcia skargi/wniosku wniesionego/ej ustnie.

 • Kto może załatwić sprawę:

  Każdy w interesie własnym, publicznym oraz innej osoby za jej zgodą

 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Wydział Organizacyjny- pokój nr 26, tel. 65 615 69 64, 65 549 60 71 wew. 64

 • Termin załatwienia sprawy:

  Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca

 • Opłaty:

  Brak

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Podstawa prawna:
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Sposób doreczenia:

  – osobiście;

  – listownie za pośrednictwem poczty  na adres Urząd Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8,  64-234 Przemęt;

  – e-mail;

  – za pośrednictwem e -puap https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu

 • Dodatkowe informacje:
  1. Przewodniczący Rady przyjmuje interesantów/klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek
   w godzinach od 14:00 do 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  2. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
  3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  4. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
  6. Skargi dotyczące zadań lub działalności Wójta rozpatruje rada gminy.
  7. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • Klauzula informacyjna:
  1. Administrator Pani/Pana danych: Rada Gminy w Przemęcie z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.

  2.  W wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: [email protected] oraz nr telefonów: 728706901, 667941610

  3.   Cele przetwarzania |  podstawa prawna

  •    Przyjęcie i rozpatrzenie skargi / wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO w zw. z  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

  •    publikacja skargi / wniosku wraz z danymi w przypadku wyrażenia zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  •   Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  4.  Okres przechowywania: 25 lat

  5. Odbiorcy danych:

  •    Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

  •    Użytkownicy strony BIP w przypadku wyrażenia zgody na publikację danych.

  6.  Przysługujące Pani/Panu prawa:

  •   Prawo żądania dostępu do danych

  •    Prawo żądania sprostowania danych

  •    Prawo żądania usunięcia danych

  •     Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

  7.  Obowiązek podania danych:  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia skargi / wniosku.

   

 • Data i numer aktualizacji:

  2024-02-01     K-8

 • Druk/wniosek:

Załączniki

OR.III. Protokół Przyjęcia Skargi Wniosku.docx

Metryczka

wytworzono: 17.04.2019 przez: Jakub Górny
opublikowano: 17.04.2019, 10:51 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 11.03.2024, 09:55 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 633

Rejestr zmian

uaktualniono: 11.03.2024, 09:55 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 13.09.2023, 08:42 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 13.09.2023, 08:37 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 16.02.2023, 13:46 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 16.02.2023, 13:26 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 11.05.2021, 10:20 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 11.05.2021, 10:17 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 11.05.2021, 09:57 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 04.03.2021, 11:30 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 04.03.2021, 11:29 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 04.03.2021, 11:28 przez: Sylwia Kaczmarek Skargi - Rada Gminy
uaktualniono: 11.02.2020, 11:05 przez: Liwia Sterna Skargi - Rada Gminy
utworzono: 17.04.2019, 10:51 przez: Jakub Górny Skargi - Rada Gminy