WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Spraw Obywatelskich – INSPEKTOR

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY PRZEMĘT

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Referacie Spraw Obywatelskich

INSPEKTOR

(1 osoba z możliwością dokonania wyboru większej ilości osób)

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
 2. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy w administracji publicznej,
 • preferowane wykształcenie wyższe- ukończone studia na jednym z kierunków: administracja, prawo lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu administracji lub prawa,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o ochronie przeciwpożarowej, Prawo przedsiębiorców,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w  zespole i współdziałania; organizowania i planowania pracy; radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; odporność na stres.
 2. Umiejętności zawodowe: korzystanie z podstawowych urządzeń biurowych i informatycznych, w tym znajomość programów komputerowych: Lex, pakietu Office, znajomość systemu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Wykazywanie inicjatywy mającej na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy,
 • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;
 • Udzielanie przedsiębiorcom niezbędnych informacji i doradztwa;
 • Informowanie przedsiębiorców o wszelkich obowiązkach związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • Podejmowanie działań w zakresie stwarzania warunków zachęcających nowe podmioty gospodarcze do inwestowania w Gminie;
 • Organizowanie i współorganizowanie spotkań, narad oraz konferencji, szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców;
 • Uczestnictwo w przedsięwzięciach o szczególnym znaczeniu gospodarczym;
 • Tworzenie i prowadzenie baz danych podmiotów gospodarczych oraz bazy informacyjnej nt. m.in. ofert i propozycji współpracy, nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi
 • Programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej oraz popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
 • Szkolenie strażaków, wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy;
 • Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. pełen wymiar czasu pracy,
  2. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,
  3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
  4. obsługa urządzeń biurowych,
  5. obowiązki pracy na stanowisku przewidują pracę w terenie,
  6. gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego  i  zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),
  7. praca pod presją czasu,
  8. występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych
   i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.
 2. Wskaźnik zatrudnienia: W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Przemęt, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu przedmiotowe/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu przedmiotowe/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie ewentualnie posiadanych referencji.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

 • osobiście w siedzibie Urzędu ( Biuro Obsługi Klienta),
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (w wskazanym poniżej terminie);
 • w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP na adres http://esp.przemet.pl/,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor”  w terminie  do 15 lutego 2019 roku  do godz. 17:00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Urzędu Gminy Przemęt po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.przemet.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8,
  • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych,
  • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych
   w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP-ie,
  • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
 2. Klauzula informacyjna
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
  • Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

–  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,

– instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów,
  o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

Przemęt, 04.02.2019 r.                                                                                           
Przyg. Liwia Sterna
Tel. 65 549 60 71 w.64, pok. 26

 • Stanowisko:Inspektor
 • Termin składania dokumentów:15.02.2019
 • Data ważności:15.02.2019
 • Osoba odpowiedzialna:Liwia Sterna

Załączniki

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie kandydata do pracy

Metryczka

wytworzono: 04.02.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 04.02.2019, 11:29 przez: Jakub Górny
zmodyfikowano: 09.04.2021, 14:41 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 1307

Rejestr zmian