ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt.

OP.0050.8.2019

Przemęt, dnia  2019-01-29

ZARZĄDZENIE NR 8.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia  29 stycznia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz § 20 i § 21 załączników nr 1 – 25 do uchwały nr IX/75/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 142 z 2003 roku poz. 2690) oraz zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust 2 pkt 25 do Zarządzenia nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie:
  „25) Sołectwo Przemęt w dniu 14.02.2019 r. o godz. 1900”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Samorządowych.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Przemęt.

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2018
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):29.01.2019
 • Nr aktu prawnego:
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Infrastruktura i gospodarka

Metryczka

wytworzono: 29.01.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 04.02.2019, 10:10 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 49

Rejestr zmian