ZARZĄDZENIE NR 8.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia  29 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt

ZARZĄDZENIE NR 8.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia  29 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz § 20 i § 21 załączników nr 1 – 25 do uchwały nr IX/75/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 142 z 2003 roku poz. 2690) oraz zarządza się, co następuje:

 1. W zarządzeniu nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:
  1. ust 2 pkt 25 do Zarządzenia nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie: „25) Sołectwo Przemęt w dniu 14.02.2019 r. o godz. 1900”.
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Samorządowych.
 3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Przemęt.
 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2018
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):29.01.2019
 • Nr aktu prawnego:OP.0050.8.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Organizacja życia publicznego

Metryczka

wytworzono: 29.01.2019 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 07.02.2019, 15:32 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 107

Rejestr zmian