ZARZĄDZENIE NR  10.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt.

ZARZĄDZENIE NR  10.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie: wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000,1349,1432 i 2500) oraz art. 40 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) w związku z § 23 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r.poz. 1911 i z 2018 r. poz. 2471) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Przemęt stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się wykaz jednostek organizacyjnych, które zobligowane są do sporządzania sprawozdania finansowego składającego się z: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu i informacji dodatkowej stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Jednolite zasad sporządzania Informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Gminy Przemęt mają zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 rok i lata następne.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.01.2019
  • Nr aktu prawnego:OP.0050.10.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia 10.2019 Wójta Gminy Przemęt Z Dn. 30.01.2019
Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia 10.2019 Wójta Gminy Przemęt Z Dn. 30.01.2019

Metryczka

wytworzono: 30.01.2019 przez: Alicja Bauta
opublikowano: 11.02.2019, 12:33 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 290

Rejestr zmian