ZARZĄDZENIE NR 7.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ graficzny pisma informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się elementy składowe pisma informacyjnego, które zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzoru pisma informacyjnego, o którym w § 1, nie stosuje się w przypadku pism nieposiadających charakteru korespondencji, np. takich jak: decyzje administracyjne, postanowienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych Dokumentach.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Przemęt.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 15.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego (OP.120.15.2017).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.02.2019
  • Nr aktu prawnego:OP.120.7.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OP.120.7.2019
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OP.120.7.2019

Metryczka

wytworzono: 18.02.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.02.2019, 12:26 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 74

Rejestr zmian