Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich
  i Zarządzania Kryzysowego
  , a w szczególności:

  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Współdziałanie z Sekretarzem Gminy przy opracowywaniu ostatecznego dokumentu opis stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji i zadań oraz w przeprowadzeniu naboru i służby przygotowawczej w zakresie kierowanego wydziału.
 3. Realizowanie zadań (gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw) zawartych
  w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o zmianie imienia i nazwiska, kodeksie opiekuńczo wychowawczym, a zwłaszcza:

  • statystyki urodzeń, małżeństw, zgonów;
  • rejestracji aktów urodzenia, małżeństwa ich zmiany oraz aktów zgonu;
  • unieważnianie sprostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie dokumentów uzupełnianie aktu stanu cywilnego;
  • wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg;
  • zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca;
  • zmiany imion i nazwisk;
  • nadawania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
  • zaświadczenia o zdolności  do zawarcia małżeństwa za granicą;
  • zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego;
  • powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego;
  • udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego;
  • profilaktyka dokumentów konserwacja akt stanu cywilnego.
  • rejestracja danych w rejestrze PESEL.
 4. Sporządzanie protokołu ostatniej woli spadkodawcy.
 5. Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem ludności, wojskiem i obroną cywilną, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, a w szczególności:
  • współdziałanie z instytucjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku, a także zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego;
  • współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie OSP;
  • koordynowanie działań w zakresie zarządzania kryzysowego, a zwłaszcza:
   1. a) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu zarządzania kryzysowego Gminy,
   2. b) planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie,
   3. c) planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności,
   4. d) zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
   5. e) współdziałanie z centami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • działania w zakresie obrony cywilnej: uzgadnianie planów działania, popularyzacja, szkolenia, organizacja ewakuacji ludności;
  • działania w zakresie spraw obronnych, a w szczególności:
   1. planowanie oraz organizowanie systemu kierowania obronnością,
   2. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonanie,
   3. przeznaczenie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu spraw społecznych i obywatelskich, a w szczególności:
  • gromadzenie dokumentów poświadczania własnoręczności podpisów;
  • gromadzenie dokumentów poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub
   w określonym miejscu;
  • prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń publicznych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, a w szczególności:
  • przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do centralnej ewidencji
   i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).
  • poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności:
  • inicjatywy mające na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy;
  • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;
  • udzielanie przedsiębiorcom niezbędnych informacji i doradztwa;
  • informowanie przedsiębiorców o wszelkich obowiązkach związanych
   z podjęciem działalności gospodarczej
  • tworzenie i prowadzenie baz danych podmiotów gospodarczych oraz bazy informacyjnej nt. m.in. ofert i propozycji współprac, nieruchomości, współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi
 4. Organizowanie jubileuszy okolicznościowych z zakresu działania zajmowanego stanowiska.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 08:44 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 23.02.2021, 13:15 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 433

Rejestr zmian

uaktualniono: 23.02.2021, 13:15 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
uaktualniono: 30.05.2019, 11:56 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
uaktualniono: 18.04.2019, 14:56 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
uaktualniono: 04.03.2019, 21:04 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
utworzono: 19.02.2019, 08:40 przez: Joanna Skrzypczak Leszek Anglart