Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do obowiązków należy:

 1. Kierowanie pracą Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich
  i Zarządzania Kryzysowego
  , a w szczególności:

  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji
   i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków
   i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Współdziałanie z Sekretarzem Gminy przy opracowywaniu ostatecznego dokumentu opis stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji i zadań oraz w przeprowadzeniu naboru i służby przygotowawczej w zakresie kierowanego referatu.
 3. Realizowanie zadań (gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw) zawartych
  w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o zmianie imienia i nazwiska, kodeksie opiekuńczo wychowawczym, a zwłaszcza:

  • statystyki urodzeń, małżeństw, zgonów;
  • rejestracji aktów urodzenia, małżeństwa ich zmiany oraz aktów zgonu;
  • unieważnianie sprostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie dokumentów uzupełnianie aktu stanu cywilnego;
  • wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg;
  • zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca;
  • zmiany imion i nazwisk;
  • nadawania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
  • zaświadczenia o zdolności  do zawarcia małżeństwa za granicą;
  • zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego;
  • powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego;
  • udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego;
  • profilaktyka dokumentów konserwacja akt stanu cywilnego.
 4. Sporządzanie protokołu ostatniej woli spadkodawcy.
 5. Gromadzenie dokumentów i prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronnych, a w szczególności:
  • obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
  • planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie;
  • opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej;
  • planowanie w zakresie spraw obronnych;
  • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie;
  • przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń.
 6. Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw społecznych, a w szczególności:
  • zgromadzenia i imprezy masowe;
  • poświadczania własnoręczności podpisu;
  • poświadczanie pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 7. Organizowanie jubileuszy okolicznościowych z zakresu działania zajmowanego stanowiska.

Metryczka

wytworzono: 19.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 19.02.2019, 08:44 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 30.05.2019, 11:56 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 174

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.05.2019, 11:56 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
uaktualniono: 18.04.2019, 14:56 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
uaktualniono: 04.03.2019, 21:04 przez: Liwia Sterna Leszek Anglart
utworzono: 19.02.2019, 08:40 przez: Joanna Skrzypczak Leszek Anglart