Inspektor

Wydział Finansów i Budżetu

Do obowiązków należy:

1.      Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.

2.    Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3.       Naliczanie wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń oraz list nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, ekwiwalentów i innych świadczeń wypłacanych pracownikom.

4.      Wyliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dokonywanie rozliczeń wypłaconych świadczeń.

5.      Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także prowadzenie ewidencji i dokumentacji wymaganej przez ZUS.

6.      Naliczanie i terminowe przekazywanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji rocznych, dokonywanie rocznego rozliczenia podatkowego każdego pracownika na właściwym formularzu PIT.

7.      Przygotowywanie dokumentów emerytalno-rentowych dla pracowników (Rp-7) oraz sporządzanie druków ZUS Z-3.

8.      Sporządzanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych.

9.    Korespondencja z komornikami w sprawach zajęć wynagrodzeń pracowników.

10.  Przygotowywanie list wypłat i przelewów diet radnych i sołtysów, list ryczałtów dla sołtysów, oraz rozliczanie delegacji.

11.  Prowadzenie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych: imprezy integracyjne, wycieżki, świadczenia pieniężne, pożyczki.

12.  Przygotowywanie umów o dzieło.

13.  Korespondencja z bankiem, zakładanie i zrywanie lokat terminowych.

14.  Obsługa programu bankowości elektronicznej.

15. Prowadzenie ubezpieczenia grupowego pracowników na życie.

16. Prowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 08:37 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 30.05.2019, 10:54 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 236

Rejestr zmian

uaktualniono: 30.05.2019, 10:54 przez: Liwia Sterna Beata Smoczyk
uaktualniono: 31.03.2019, 10:10 przez: Liwia Sterna Beata Smoczyk
utworzono: 20.02.2019, 08:37 przez: Joanna Skrzypczak Beata Smoczyk