Główny Specjalista

Wydział Organizacyjny

Do obowiązków należy:

 1. Współpraca z radnymi w zakresie realizacji zadań gminy.
 2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie wydziałami/stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady oraz jej komisji:
  • wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie jej pracami;
  • podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem posiedzeń sesji oraz spotkań Rady i jej komisji oraz ich protokołowanie;
  • przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
  • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy;
  • przekazywanie uchwał do nadzoru celem badania legalności oraz przesyłanie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
  • przygotowywanie projektów uchwał, których podjęcie ich jest inicjowane przez Radę Gminy;
  • przekazywanie uchwał i innych postanowień Rady Gminy i jej komisji do realizacji
   wg właściwości;
  • organizowanie szkoleń radnych.
 3. Obsługa organizacyjna sesji Rady Gminy Przemęt co drugie posiedzenie po konsultacji z Kierownikiem Wydziału.
 4. Obsługa organizacyjna posiedzeń komisji rewizyjnej oraz komisji oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych Rady Gminy Przemęt a także wspólnych komisji.
 5. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
  • uchwał Rady Gminy;
  • aktów prawa miejscowego;
  • wniosków i interpelacji radnych.
 6. Gromadzenie oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw jednostek pomocniczych w tym: organizowanie wyborów do organów jednostek pomocniczych – sołectwa (ich tworzenia, łączenia i znoszenia).
 8. Współpraca z przedstawicielami jednostek pomocniczych w zakresie realizacji zadań gminy.
 9. Współdziałanie z jednostkami pomocniczymi i ich organami oraz prowadzenie ich rejestru i spraw z nimi związanych.
 10. Realizowanie zadań w zakresie archiwum zakładowego, a w szczególności:
  • przyjmowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego spraw zakończonych;
  • elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych;
  • przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oaz prowadzenie jej ewidencji;
  • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
  • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
  • prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji w archiwum zakładowym;
  • konsultowanie i doradzanie w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.
 11. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i gminnych jednostek organizacyjnych.
 12. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa- w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta Gminy Przemęt, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Radę Gminy.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 07:56 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 17.02.2023, 09:23 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 379

Rejestr zmian

uaktualniono: 17.02.2023, 09:23 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
uaktualniono: 05.11.2020, 13:18 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
uaktualniono: 12.10.2020, 08:19 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
uaktualniono: 08.08.2019, 07:12 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
uaktualniono: 30.05.2019, 10:47 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
uaktualniono: 04.03.2019, 20:57 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
uaktualniono: 04.03.2019, 20:48 przez: Liwia Sterna Danuta Słodnik
utworzono: 20.02.2019, 07:56 przez: Joanna Skrzypczak Danuta Słodnik