Irena Mikołajczak

Zastępca Kierownika USC i Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Do obowiązków należy:

 1. Zastępowanie Kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w czasie jego nieobecności w kierowaniu pracą podległych komórek organizacyjnych, a w szczególności:
  • nadzorowanie terminowości prowadzonych spraw;
  • właściwą organizacją pracy zapewniającą ciągłość realizowanych zadań;
  • przygotowywanie projektów opisu stanowiska pracy i określenie zakresu kompetencji i zadań oraz upoważnień;
  • przeprowadzanie ocen sformalizowanych i bieżących (tzw. ocena nieformalna) oraz badanie potrzeb szkoleniowych;
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizowanych zadań;
  • sygnalizowanie zmian w prawie mających znaczenie w realizacji zadań;
  • wdrażanie nowozatrudnionych, praktykantów i stażystów w zakres obowiązków i monitorowanie realizowanych przez nich zadań;
  • nadzorowanie czynności praktycznego stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz innych uregulowań organizacyjnych określonych w odrębnych zarządzeniach.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dowodach osobistych, a w szczególności:
  • 1) wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych;
  • 2) prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  • 3) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z dokumentacji wydanych dowodów osobistych.
 3. Współdziałanie i współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentacji wydanych dowodów osobistych.
 4. Współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie zapewnienia warunków terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań wyborczych przez organy samorządu gminy wynikających z przepisów kodeksu wyborczego.
 5. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości zgodnie z ustawą
  o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
 6. Realizowanie zadań (gromadzenie dokumentacji i prowadzenie spraw) zawartych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o zmianie imienia i nazwiska, kodeksie opiekuńczo wychowawczym, a zwłaszcza:
  • statystyki urodzeń, małżeństw, zgonów;
  • rejestracji aktów urodzenia, małżeństwa ich zmiany oraz aktów zgonu;
  • unieważnianie sprostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie dokumentów uzupełnianie aktu stanu cywilnego;
  • wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg;
  • zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca;
  • zmiany imion i nazwisk;
  • nadawania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie;
  • zaświadczenia o zdolności  do zawarcia małżeństwa za granicą;
  • zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego;
  • powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonanych
   w aktach stanu cywilnego;
  • udostępnianie innych informacji na podstawie akt stanu cywilnego;
  • profilaktyka i konserwacja akt stanu cywilnego.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu działalności organizacji pożytku publicznego, które należą do zadań Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu, a w szczególności:

1) przygotowywanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

2) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych;

3) przygotowywanie procedur powierzania lub wspierania zadań publicznych oraz nadzór i kontrola ich realizacji pod względem merytorycznym i formalnym;

4) ocenianie wniosków na realizację zadania publicznego, zawieranie umów z zakresu organizacji pożytku publicznego;

5) rozliczanie udzielonych dotacji;

6) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych;

7) organizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Metryczka

wytworzono: 20.02.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 20.02.2019, 10:07 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 08.08.2022, 10:22 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 307

Rejestr zmian

uaktualniono: 08.08.2022, 10:22 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
uaktualniono: 12.10.2020, 09:51 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
uaktualniono: 17.02.2020, 08:00 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
uaktualniono: 07.01.2020, 23:05 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
uaktualniono: 05.09.2019, 15:01 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
uaktualniono: 30.05.2019, 11:58 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
uaktualniono: 30.03.2019, 17:32 przez: Liwia Sterna Irena Mikołajczak
utworzono: 20.02.2019, 10:07 przez: Joanna Skrzypczak Irena Mikołajczak