OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie drogi wojewódzkiej 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry”, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 49 oraz art.113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 poz.2096 t.j. ze zmianami ), w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zwana dalej ustawą OOŚ, Wójt Gminy Przemęt jako organ, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

zawiadamiam że:

w dniu 1 marca 2019r. wydał postanowienie o  sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Przemęt znak: RNP.6220.9.2017r. z dnia 29.12.2017r. W związku z powyższym oraz na podstawie art. 49b § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że na wniosek strony, Wójt Gminy Przemęt niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub
w takiej formie. Pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia zostało zawarte w postanowieniu.

Stosownie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Solec, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):01.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6220.9.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 01.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 06.03.2019, 09:53 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 219

Rejestr zmian