KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „budowie dwóch budynków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 139/154 we Wieleniu ”

RNP.6220.16.2018                                                                                                                                                                                                                                                     Przemęt, dnia 12 marca 2019 r.

 

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art.39 ust ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zmianami), w związku z § § 3 ust. 1 pkt 86 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (teks jednolity: Dz. U. z 2016, poz.71), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 29 października 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie dwóch budynków letniskowych, infrastruktury i drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 139/154 we Wieleniu ” w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

        Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Wieleń, oraz na stronie internetowej w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

 

 

 

Wywieszono dnia ………………………………………….
Zdjęto dnia…………………………………………..……….
Pieczątka i podpis………………………………….…….

 

Przygotowała:
Edyta Przydróżna
Tel. 65 615 69 72 pok. nr 12

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2018
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.03.2019
  • Nr aktu prawnego:RNP.6220.16.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 12.03.2019 przez: Edyta Przydróżna
opublikowano: 13.03.2019, 14:10 przez: Tomasz Konieczny
zmodyfikowano: 13.03.2019, 14:14 przez: Tomasz Konieczny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 66

Rejestr zmian