ZARZĄDZENIE NR 3.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ZARZĄDZENIE NR 3.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Przemęt do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432 oraz 2500), art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000, 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r., poz. 1724 oraz z 2018 r. poz. 1434), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Panią Irenę Mikołajczak do czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania na wniosek wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

§ 2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1)       przyjmowanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;

2)       sprawdzenie na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, czy wniosek, o którym mowa w pkt. 1 nie posiada wad czy został złożony w terminie;

3)       występowania do wyborcy z wezwaniem usunięcia wad we wniosku, o których mowa w pkt. 2;

4)       sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania;

5)       prowadzenie i aktualizowanie wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania, o których mowa w pkt. 4.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Irena Mikołajczak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.03.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.3.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.3.2019

Metryczka

wytworzono: 14.03.2019 przez: Irena Mikołajczak
opublikowano: 19.03.2019, 11:03 przez: Irena Mikołajczak
zmodyfikowano: 19.07.2019, 14:17 przez: Irena Mikołajczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 47

Rejestr zmian