USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

 • Kategoria:a
 • Komórka organizacyjna:Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedmiot sprawy:

  USC.I Zgłoszenie urodzenia dziecka

 • Dodatkowe informacje:

  Termin załatwienia sprawy:

  1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
  2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

  Akt urodzenia sporządza się z dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w sposób szczególny, który został określony w ustawie – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.

 • Kto może załatwić sprawę:
  1. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
  2. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  • 17 zł – za złożenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

  Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy Gminy Przemęt: nr 83 8669 0001 0042 0000 2000 0038 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt.

 • Tryb odwoławczy:
  1. Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka.
  2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawa o aktach stanu cywilnego

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Klauzula informacyjna:

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego)

   

  1. Administratorami są:
   1. Wójt Gmina Przemęt – w zakresie danych przetwarzanych w lokalnej aplikacji wspierającej i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk,
   2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
   3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk.
  2. Z administratorem:
   1. Wójtem Gminy Przemęt można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt; e-mail: urzą[email protected]; Nr telefonu: 65 549 60 71, 65 615 69 49,
   2. Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]; formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   3. Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Administrator:
   1. Wójt Gminy Przemęt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:  e-mail [email protected] nr telefonu 728706901, 667941610; pisemnie pod adresem ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt,
   2. Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
   3. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora,
   4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zgłoszenia urodzenia dziecka
  5. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów:
   1. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
   2. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  7. Dane z rejestru stanu cywilnego i dokumentacji papierowej z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie są udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  8. Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przechowuje się przez okres:
   1. 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia,
   2. 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu licząc od stycznia kolejnego roku po sporządzeniu aktu stanu cywilnego,
   3. po upływie w/w okresów akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego przekazuje się w ciągu dwóch lat do właściwego archiwum państwowego.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
  10. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
   1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany,
   2. kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
  12. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Wymagane dokumenty:
  1. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej (do wglądu),
  2. Pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dokument tożsamości pełnomocnika – jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.
 • Miejsce załatwienia sprawy:

  Urodzenie rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce urodzenia

 • Termin załatwienia sprawy:
  1. Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
  2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

  Akt urodzenia sporządza się z dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w sposób szczególny, który został określony w ustawie – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.

 • Sposób doreczenia:
  1. Osobiście
  2. Za pośrednictwem platformy ePUAP:

  https://moj.gov.pl/narodziny-dziecka/usluga/engine/ng/index?xFormsAppName=NarodzinyDziecka&xFormsFormName=Wniosek

 • Data i numer aktualizacji:

  01.02.2024 K-9

 • Druk/wniosek:

Metryczka

wytworzono: 06.04.2019 przez: Leszek Anglart
opublikowano: 06.04.2019, 11:25 przez: Leszek Anglart
zmodyfikowano: 02.02.2024, 09:59 przez: Leszek Anglart
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 206

Rejestr zmian

uaktualniono: 02.02.2024, 09:59 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 13.10.2023, 08:05 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 16.08.2023, 08:56 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 06.07.2023, 08:16 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 17.03.2023, 11:21 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 11.08.2022, 15:19 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 23.12.2021, 08:33 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 30.04.2021, 08:52 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 16.12.2020, 13:38 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 16.12.2020, 13:36 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 22.05.2020, 09:00 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 19.03.2020, 11:54 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 22.01.2020, 12:57 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 29.04.2019, 11:16 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 29.04.2019, 10:18 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 29.04.2019, 09:34 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 10.04.2019, 15:18 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 10.04.2019, 12:32 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 10.04.2019, 12:25 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 10.04.2019, 12:06 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 10.04.2019, 11:47 przez: Jakub Górny USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
uaktualniono: 06.04.2019, 12:50 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
utworzono: 06.04.2019, 11:25 przez: Leszek Anglart USC.1 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA